วันศุกร์, 18 กันยายน 2563

ไม่เรียก “พลจัตวา”

กลาโหม สยบข่าว เปลี่ยนเรียกชื่อยศ “พันเอกพิเศษ” เป็น “พลจัตวา” ชี้ เป็นคำสั่งเดิม ตอน เปลี่ยนเรียก “อัตราจอมพล” เป็น “พลเอกพิเศษ”3เหล่าทัพ ระบุ เป็นคำเรียก อัตราเงินเดือน “พลจัตวา”มาตั้งแต่อดีต กลาโหม ไม่คยไปแก้ไข โดยกองทัพไทย ไม่นิยมเรียก “พลจัตวา” แต่ ธรรมเนียมทหารไทย ถือว่า การเป็น “นายพล” เริ่มที่ พลตรี พลเรือตรี และพลอากาศตรี

หลังจากมีการ แชร์เอกสาร คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่องการแก้ไขอัตราเงินเดือนที่ระบุให้ พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ เป็น”พลจัตวา” นั้น

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมชี้แจงว่า เป็นคำสั่งเดิม ตั้งแต่ครั้ง. ที่ ครม. อนุมัติ เมื่อ 19 มิ.ย.61 เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่) พ.ศ. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551

ในการยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตร “ยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ “หรือ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล รับเงินเดือนระดับ น.9 เป็นให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือน “พลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ” ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 แทน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม

ต่อมา ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ส่งผลให้กระทรวงกลาโหมไม่มีตำแหน่งอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ แต่ไม่มีผลกระทบต่อเงินเดือน เนื่องจากนายทหารสัญญาบัตรเหล่านี้ยังคงได้รับเงินเดือนระดับ น.9 ต่อไปเช่นเดิม

ส่วนราชการอื่นที่มีตำแหน่งอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ปัจจุบันไม่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 การที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งอัตราเป็นพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการรับเงินเดือนในส่วนราชการอื่น

ส่วน เรื่อง พลจัตวา นั้น เป็นการเรียก อัตราเงินเดือน ตามที่ระบุมาตั้งแต่อดีตนั่นแล้ว โดยที่กระทรวงกลาโหมไม่ได้ไปแตะต้อง หรือแก้ไขในส่วนนั้นเลย

มีการแก้ไขแค่เปลี่ยนชื่อเรียก อัตราจอมพล เป็น อัตราพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ และพลอากาศเอกพิเศษเท่านั้น

การเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ยศพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ และนาวาอากาศเอกพิเศษ ว่า พลจัตวา นั้น เป็นการระบุในกฎหมายเดิมมายาวนาน

ทั้งนี้ในส่วนของ กองทัพไทยไม่เรียกว่าพลจัตวา โดย ตามธรรมเนียมทหาร จะถือว่าได้ขึ้นเป็น นายพล ก็เมื่อยศพลตรีพลเรือตรี และพลอากาศตรี

—-
Brigadier General พลจัตวา
Senior Colonel พันเอกพิเศษ

error: Content is protected !!