วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

“น้อง-พี่”งัดข้อ กันที่ ศอ.บต. !!


.
“บิ๊กป้อม” ไม่เกี่ยว เสนอ เด้ง “พลเรือตรีสมเกียรติ” พ้น เลขาฯ ศอ.บต.
แต่ “บิ๊กตู่” มอบหมายให้ “วิษณุ” ทำเรื่องเสนอย้าย เข้า ครม.เด้ง เข้าสำนักปลัดฯสำนักนายกฯ
เผย “บิ๊กป้อม” ไม่รู้เรื่องมาก่อน ทั้งๆที่ คุม ศอ.บต. และชายแดนใต้ และไฟเขียว ให้ ทำหนังสือขอต่ออายุ แล้ว
เผย รองวิษณุ เสนอเข้า วาระ”เพื่อทราบจร” 27 กพ. แบบเร่งด่วน ตามนายกฯอนุมัติ
คาด นายกฯ เล็งเปลี่ยนตัว เอาคนที่ไว้วางใจมานั่งคุม ศอ.บต. ที่มีผลต่อการเลือกตั้ง ในชายแดนใต้
จากเดิมที่ พลเรือตรีสมเกียรติ เป็นคนที่ บิ๊กป้อม แต่งตั้งไว้ จะครบวาระ 4 ปี เมย.นี้
นายกฯ เล็งจะเปลี่ยนตัว ก่อนยุบสภา
โดยให้สัมภาษณ์ว่า มีเรื่องร้องเรียน
รองนายกฯจึงเสนอย้าย
จนทำให้เข้าใจผิดว่า เป็น บิ๊กป้อม เพาาะคุม ศอบต. และชายแดนใต้
แต่ ใช้เทคนิคทาง กม. ให้ “วิษณุ” รองนายกฯที่ คุมสปน. เป็นคนเสนอย้าย
ทั้งๆที่ ไม่ได้คุมชายแดนใต้ แต่ ระบุว่า นายกฯสั่งการ ให้ย้าย
แต่ที่สุด ถูกคัดค้านต่อต้าน จาก ประชาชน ผู้นำศาสนา และนักวิชาการในพื้นที่ จริงสั่งถอย ให้ ยกเลิกมติ ครม.
ส่ง พลเรือตรีสมเกียรติ เป็น เลขาฯศอ.บต. ต่อไป จนเกษียณ ตค.นี้
.
.

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเรื่องระหองระแหงกัน จากการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจมีกลิ่นการเมือง ผสมเพราะในเมื่ออยู่ต่างพรรคการเมือง และ ตั้งเป้า ที่จะได้ สส.ให้มากที่สุด อีกทั้ง พื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่หวังผล ของ พลเอกประยุทธ์

มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ที่ใกล้ชิด พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลความมั่นคง ว่า พลเอกประวิตร ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสั่งย้าย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไปประจำสำนักปลัดสำนักนายกฯ ที่เป็นมติ ครม. เมื่อ 28 กพ.2566 แต่อย่างใด

หลังมีความเข้าใจผิดว่า รองนายกฯ ที่เสนอย้าย พลเรือตรี สมเกียรติ คิอ พลเอกประวิตร เพราะคุม ศอ.บต. และชายแดนใต้ ออกมา

อีกทั้ง พลเรือตรีสมเกียรติ ได้มีการยื่นขอต่ออายุราชการไว้แล้ว ที่นำเสนอผ่าน พลเอกประวิตร ไปแล้วด้วย

แต่ ทั้งนี้ ในที่ประชุม ครม.28 กพ. นายวิษณุ เป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อทราบจร ที่หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องนี้ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ ในการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร) เพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยในหนังสือ ระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเห็นชอบให้โอน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ คามสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มาแต่งตั้งให้ดำรงแหน่ง ผู้ทรงคุณาฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นต้นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ จึงเห็นสมควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

และ ขอยกเลิกชั้นความลับการเสนอแต่งตั้งข้าราชการตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 23 ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นต้นไป

ลงชื่อ นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และลงนาม รับทราบ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แต่ที่สุด ก็มีการส่งหนังสือ ยกเลิกมติ ครม. เด้ง พล.ร.ต.สมเกียรติ”พ้นเลขาฯ ศอ.บต. และ ให้กลับไปทำงานตามเดิม

โดย นาย วิษณุ ระบุว่า ยังหาคนเหมาะสม ไม่ได้ และยอมรับ เสียงวิจารณ์ในพื้นที่ มีส่วน ทำให้ ได้กลับมาที่เดิม

ทั้งนีั แม้ในการประชุม ครม. 7มีนาคม 2566 ไม่ได้มีเรื่องนี้ในวาระ แต่หลังจากนั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ยกเลิกการโอนย้าย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร โดยให้กลับไปเป็นเลขาธิการ ศอ.บต.ตามเดิม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า การโยกย้ายคืนตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.ให้กับ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร อดีต เลขาธิการ ศอ.บต.ว่า ในการโยกย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น เพื่อรอรับตำแหน่งอื่น ในระดับซี 11 และในการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องใช้ระยะเวลา จึงให้ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.จนเกษียณอายุราชการในปีนี้

แต่ยอมรับว่า มีปัญหาในการโยกย้ายออกมาแล้ว แต่ไม่สามารถหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนได้ และในการให้พ้นจากตำแหน่ง จะต้องมีการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง จึงทำให้เกิดช่องว่างเวลาในการทำงาน และ เป็นช่วงปลายอายุราชการ จึงให้กลับเข้าตำแหน่งปฏิบติหน้าที่จนเกษียณอายุ และรัฐบาลชุดใหม่ อาจพิจารณาโยกย้ายอีกก็ได้ จนถึงเดือนกันยายนนี้ หรือหากระหว่างนี้ มีตำแหน่งว่าง ก็อาจจะมีการโยกย้ายไปได้เช่นกัน

นายวิษณุ ยอมรับว่า เสียงการพิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่ ที่ไม่เห็นด้วยกับการโยกย้ายไปมาหลายครั้งนั้น ก็มีส่วนในการยกเลิกคำสั่งโยกย้าย เพื่อคืนตำแหน่งเดิมให้

“แต่ยืนยันว่า ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง”!!

แต่ทว่า งานนี้ คนในศอ.บต. และ ชายแดนใต้ ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่า มีกลิ่นการเมืองคละคลุ้ง เมื่อ พลเรือตรี สมเกียรติ ถูกมองว่า ใกล้ชิด และ แต่งตั้งโดย บิ๊กป้อม แต่ นายกฯ อาศัยจังหวะ ที่ พล ร ต สมเกียรติ จะครบวาระ 19 เมย. นี้ ย้ายออก เพิ่อที่จะเปลี่ยนคนใหม่ มาคุม พื้นที่และงบฯพัฒนา ของ ศอ.บต. แต่ถูกในพื้นที่ คัดค้าน เสียก่อน จึงต้องพับแผน ไป

และนำมาซึ่ง รอยร้าวในใจ ของพี่น้อง ที่เพิ่มมากขึ้น ด้วย

error: Content is protected !!