วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ส่อง ทหารคนดัง ขยับ!

“ผู้พันเบิร์ด” เป็น นายพล แล้ว
“เสธ.ต๊อด” ลงตำแหน่ง ผอ.สำนักฯ
“เสธ.หนึ่ง” ขยับ หลบ
“ผู้พันลิซ่า” เป็น พลตรีหญิง ทบ.
สมมง “นายกสมาคมฯภริยาปลัดกลาโหม”
.
ในรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล 249 นาย ครั้งนี้ มีนายทหารคนดัง ที่ขยับ เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
เช่น เสธ.หนึ่ง พลตรี ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสานักโฆษก สำนักงานปฏิบัติ ภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
เสธ.ต๊อด พลตรีวินธัย สุวารี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และโฆษก เป็น กอ.รมน. เป็น ผู้อำนวยการ สำนักโฆษก สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
ผู้พันเบิร์ด พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม และ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น พลตรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร และ ผู้พันลิซ่า พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ทีมตึกไทยคู่ฟ้า และ นายกสมาคมภริยาสำนักปลัดกลาโหม เป็น พลตรีหญิง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "আत วินธัย"
error: Content is protected !!