วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

สแกน โผทหาร 765 รหัส 10 ก.ย.20.28 น. นายพลใหม่ พรึ่บ 3 เหล่าทัพ- ทัพไทย-กห. ราว 300 นาย เป็น นายพลหญิง 17

สแกน โผทหาร 765
รหัส 10 กย.:20.28 น.
นายพลใหม่ พรึ่บ
3 เหล่าทัพ- ทัพไทย-กห.
ราว 300 นาย เป็น นายพลหญิง 17
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล จำนวน 765 นาย ที่ประกาศ เมื่อ 10 กย2565 ที่ผ่านมา โดย ททบ.5 กำหนด ประกาศ ในเวลา20.28 น. หลังข่าวราชสำนัก ในระหว่างที่ รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่แจกจ่ายในเวฃาเดียวกัน โดยคำสั่งมีผล 1 ตค.2565
ในจำนวน 765 นี้ เป็นนายพลที่ไดิรับการเลื่อนยศ ทั้งจาก พลตรี เป็นพลโท พลโท เป็น พลเอก 3 เหล่าทัพ รวม 530 นาย โดยมีโปรดเกล้าฯ คำสั่งเรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ต่างหาก
และในจำนวนนี้ มี นายพลใหม่ ะบตรี พลเริอตรี และพลอากาศตรี ใหม่ รวม 300 นาย ในจำนวนนี้ เป็นนายพลหญิง ใหม่ 17 นาย
ในส่วนสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม มีนายพลใหม่ 41 นาย และ เป็นนายพลหญิง8 นาย มากที่สุด รวม 49 นาย
กองบัญชาการกองทัพไทยมี นายพลใหม่ 29 นาย และเป็น นายพลหญิง2 นาย คือ พันเอกหญิง อมรรัช ศรีบัว นาวาอากาศเอกหญิง พัชรี พิพิธสุขสันต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทั้งสิ้น 31 นาย
กองทัพบก มีนายพลใหม่ 109 นาย และมีพลตรีหญิง1 นาย คือ พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองเลขานุการกองทัพบกและรองโฆษกกองทัพบก ที่ได้เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
กองทัพเรือ มีพลเรือตรีใหม่ 62 นาย พลเรือตรีหญิง 3 นาย คือ นาวาเอกหญิง กรองทิพย์ ศิริไล เป๋น ผู้อานวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน และ นาวาเอกหญิง ประดับพร ปัทมานุช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ รวมทั้งหมด 65 นาย
กองทัพอากาศ มีนายพลอากาศใหม่ 40 นาย และพลอากาศตรีหญิงใหม่3 นายคือ นาวาอากาศเอกหญิง โศณรัศม์ สนิทพันธุ์ นาวาอากาศเอกหญิง อนง นาวาอากาศเอกหญิง อัชรี เอกโทชุน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ รวมทั้งหมด 43 นาย
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "๑๒๕. พันเอกหญิง หทัยรัตน์ ถาวรวงษ์ ภายในกลาโหม ๑២๖. พันเอกหญิง อรนุช ปัญญจเร กลาโหม ๑๒๗. พันเอกหญิง นพรัตน์ กาญจนวิสุทธิเดช กลาโหม รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ทรงคุณุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง หญิง ปรี ๑២ กลาโหม ๑២ กลาโหม หญิง 1a ব பானார"
error: Content is protected !!