วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

โปรดเกล้าฯ โผตำรวจ 255 นาย แล้ว “บิ๊กเด่น” ผบ.ตร. “ต่อศักดิ์-บิ๊กโจ๊ก” รอง ผบ.ตร.

07 ก.ย. 2022
609
โปรดเกล้าฯ โผตำรวจ
255 นาย แล้ว
“บิ๊กเด่น” ผบ.ตร.
“ต่อศักดิ์-บิ๊กโจ๊ก” รองผบ.ตร.
วางตัว ผบ.ตร. เรียงคิว
“บิ๊กต่าย”สายตรง บิ๊กปั๊ด ขึ้น รองผบ.ตร.
“บิ๊กหลวง-สำราญ” นั่ง ผบ.ผบ.ตร.
จับตา แผลเก่า สีกากี อักเสบ
.
.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๒๕๕ ราย ดังนี้
๑. พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒. พลตํารวจโท กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๓. พลตํารวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๔. พลตํารวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๕. พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๖. พลตํารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๗. พลตํารวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๘. พลตํารวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๔. พลตํารวจโท นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติ
๑๐. พลตํารวจโท วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔)
๑๑. พลตํารวจโท สําราญ นวลมา ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๑๒. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔)
๑๓. พลตํารวจโท กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง
๑๔. พลตํารวจโท ทรงเกียรติ วาทะกุล จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)
๑๕. พลตํารวจโท ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๑๖. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 4
๑๗. พลตํารวจโท อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
๑๘. พลตํารวจโท อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
๑๙. พลตํารวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒
๒๐. พลตํารวจตรี กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจ ประสานงานรัฐสภา)
(อ่านในรายชื่อ)
error: Content is protected !!