วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

กลาโหม ปลด “นาวาเอก”คลิป กร่าง -พาดพิงเบื้องสูง

.
“ปลัดกลาโหม” ลงนามคำสั่งลับ แทน”บิ๊กตู่” ปลด นาวาเอก ออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. กระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
.
มีรายงานว่า พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๑๔ /๒๕๖๕ เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราซการ
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ หมวด ๑ ข้อ ๔ (๒) และข้อบังคับทหาร ที่๑๑/๑๖๕๓๖
๒๔๘๒ ว่าด้วยการแบ่งประเภท
นายทหารสัญญาบัตร มาตรา ๔ ข้อ ๒ และข้อ ๑๒ กับคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐เรื่อง มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ ๑.๔๓
ฉะนั้น จึงให้ปลด น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี ร.น.หมายเลขประจำตัว ๑๓๒๕๘๐๑๒๕๓ (พรรค นว.) ประจำ ฐท.สส. ออกจากราชการ เป็น นายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ รับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
ปลัดกระทรวงกลาโหม
error: Content is protected !!