วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

โผผู้พัน กรุ่น

16 ต.ค. 2021
2868

“บิ๊กบี้”เซ็นย้าย 337 ผู้พันทบ.
หน่วยรบ-ราบ-ม้า-ปืน-คอแดง-หมวกแดง”
ปรับทัพรับการจัด วางตัวนายทหาร ฉก.ทม.รอ.904
เด้งผู้พัน และย้ายระนาบ เพียบ บ้างพันโท เท่าเดิม บ้าง ได้ พันเอก
ทั้ง พล.ร.2รอ. พล.ม.2 รอ. พล.ร.9 พล.ร.11
ผู้พัน ร.21 รอ.!
ส่วนใหญ่เอาตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายในกองพล ออกมาเป็นผู้พัน
มีแค่ หัวหน้าฝ่ายยุทธการ -ฝ่ายกำลังพล กองพล ที่ขึ้น ฉก.ทม.รอ.904 ได้พันเอก
ส่ง “ทหารคอแดง “ไปเป็น ผบ.พัน กรม.นักเรียนนายร้อย รอ.จปร.
รบพิเศษ เปลี่ยน ผู้พันจู่โจม รักษาพระองค์
“เสธ.โอม” ลูกเลิฟ “บิ๊กตู่” ขึ้น รอง ผบ.ร.112 กรมStryker จ่อ
โผนี้ ย้ายเรียบ 6ทัพภาคนสศ.-ปตอ.-
แม้ ผู้พันขนส่ง-ผู้พันช่าง-ผู้พันสรรพาวุธ-ผู้พัน ปืนใหญ่ -ผอ.โรงพยาบาลค่าย- ผู้พันเสนารักษ์- ผู้พันบิน-ผู้พัน ศร.-ผบ.พัน นร.นายสิบ ทบ.


.
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงนามใน คำสั่งกองทัพบก
ที่ ๓๘๗/๒๕๖๔ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง
ข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ (๒) ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน จำนวน ๓๗ นาย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สำหรับการให้ได้รับและงดรับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ในส่วนของกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ที่มีทั้ง ร.2 ร.12 และโดยเฉพาะ ทหารเสือกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21รอ.)มีการเปลี่ยนแปลงตัว ผู้บังคับกองพัน หลัก เกือบทั้งหมด

พันโท ศันสนะ จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา(ตท.41) เป็นหัวหน้าฝ่ายกำลังพลพล.ร.2รอ. ได้พันเอก แล้วให้ พันโท ฉัตรชัย โมกขะเวส (ตท.43) จาก รองเสธ.ร.21รอ.มาเป็น ผบ.ร.21พัน1 รอ

พันโท กฤษรินทร์ ดวงอุไร ( ตท.44) ฝ่ายยุทธการ ร.21รอ. เป็น รองเสธ.ร.21รอ.
พันโท จารุวัฒน์ ญาติ(ตท.40 ) ผู้พัน ร.21 พัน 3 รอ. มาเป็นผู้ช่วยนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองทัพภาค1 แล้วให้พันโท นาวิน กุลไทย (ตท.41) หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล พล.1 รอ. มาเป็นผู้พัน ร. 21 พัน3 รอ.แทน

พันเอกสุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ (ตท.36) ผบ.ร.12 พัน3 รอ. เป็นหัวหน้ากองยุทธการ มทบ.12 พันโท คมศักดิ์ พิมพรัตน์ (ตท.39) ย้ายจาก ผบ.ร.2พัน2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน3 รอ.

แล้วให้ พันโทปองพล วิจิตรกาญจน์ (ตท.42) หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.2รอ. เป็น ผบ.ร.2พัน2รอ.

พันโท นฤพล วิจิตรโท (ตท.40 ) ผู้พัน ร.2พัน1 รอ. ถูกย้ายไปเป็นรองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.11
แล้วให้ พันโทกันตภณ สวนนันท์ (ตท.41) หัวหน้า ฝ่ายกิจการพลเรือนพล.ร.2รอ.
มาเป็น ผู้พัน ร.2พัน1 รอ. แทน

พันโท สุรเศรษฐ์ สุทธิพงศ์พันธ์ (ตท.43) ฝ่ายอำนวยการ3 กรมทหารปืนใหญ่ที่2 รักษาพระองค์ เป็นผู้พัน ปืน 2พัน12รอ

กองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์—พันโทสุทิน ทองเต็ม(ตท.37) ผบ.ม.พัน2 พล.ร.2รอ. เป็น รองเสธ พล.ม.2 รอ. พันตรีวิธาน ปิสาวงษ์(ตท.44) รองผบ.ม.พัน2 พล.ร.2รอ.

พันโท ปรีดา ปรีดานันท์ (ตท.41) ผบ.ม.1พัน1 รอ. เป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ม.2รอ.(พันเอก) แล้วให้ พันโท วรสิทธิ์ เกตุเจริญ (ตท.42) ผู้พันกรมนักเรียนนายร้อย รอ. รร.จปร. กลับมาเป็น ผบ.ม.1พัน1 รอ.

พันโท ศันสนะ เพชร์สุข (ตท.41) ผบ.พัน 29 รอ. ผู้พันมาเนื้อโดนขยับไปเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยุทธการฝ่ายยุทธการกองทัพน้อย1 แล้วให้ พันโท อภิรักษ์เนียมหลาง (ตท.43) ผู้พัน ม.5 พัน20 รอ. มาเป็น ผบ.พัน 29 รอ. แทน แล้วให้ พันโท ภูวดล พลเสน (ตท.43) หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ม.2รอ. .เป็น ผู้พัน ม.5พัน 20 พล.ม.2รอ..แทน

พันโทจิรเดช เล็กไม่น้อย(ตท.41) หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนเป็น ผบ.ม.พัน27 พล.ม.2รอ.
พันโท จิรจำนงค์ โกษาวัง (ตท40) ผบ.ม.พัน27 พล.ม.2รอ. ถูกย้ายมาเป็นหัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ม.2รอ.

พล.ร.11 – เสธ.โอม พันเอก อัครพัฒน์ เทพณรงค์(ตท.41) อดีตทส.นายกฯ รองเสธ. พล.ร.11 เป็นรอง ผู้การกรม ร. 112 กรมสไตรค์เกอร์

พันโท ปฐมพงศ์ วงพิเดช (ตท.38) ผู้พันร 112 พัน3 เป็น เสธ. 111แล้วให้ พันโทป้องรัฐ แย้มงามเรียบ (ตท.41) ผู้พันร 111 พัน3 มาเป็น ผู้พันร 112 พัน 3 พันโทเสกสรรค์ บุญวงศ์ (ตท.41) หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ร. 11 เป็นผู้พัน ร 111 พัน 3 พันโท สรรเสริญ ไทยโสภา (ตท.40) หัวหน้าฝ่ายยุทธการเป็น ผบ.ร. 112 พัน2

กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.นายร้อยจปร.—-พันโท ณเดชน์ บุนนาค (ตท.42) หัวหน้ากองการช่าง เป็นผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.นายร้อยจปร.
พันโท วีรพงษ์ สุทธการ (ตท. 40 ) หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลพล ร.2รอ. เป็นผู้พันกรมนักเรียนนายร้อย รอ. รร.จปร.

พันโท ขจรพล ปุณยรัสจรัสพงศ์ (ตท.44)ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.1รอ. เป็นผู้พันกรมนักเรียนนายร้อย รอ. รร.จปร.

พันโท พงศ์กรณ์ อบมา (ตท.37) ผู้พันกรมนักเรียนนายร้อย รอ. รร.จปร. มาเป็น ผบ .ป.2 พัน 2 รอ.

กองพลทหารราบที่9: พันโท อภิชัย นิยมเทศ (ตท.39) ผู้พัน ร.19 พัน1เป็นรองเสธ. พล.ร.9 พันโท จิระชัย ชูช่วย (ตท.40) ผบ.ร.19 พัน3
ย้ายเป็น ผบ.ร.19พัน1 แล้วให้ พันโท ชัชวาย์ กล้าวิภรณ์ (ตท.41) หัวหน้าฝ่ายยุทธการพล.ร.9 มาเป็นผบ.ร.19 พัน 3 พันโท ประจักษ์ ระลึก (ตท.40) ผูบ.ร. 29 พัน3 เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงพล.ร.9 แล้วให้ พันโท รัชพล ชินพันธุ์(ตท.41) หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงพล.ร.9 มาเป็น ผบ.ร.29 พัน3

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.): —พันโท มงคล ปุริสา (ตท.40) ผู้บังคับกองพันจู่โจมรักษาพระองค์ (ผบ.พัน.จจ.รอ.) ขยับเป็น รองเสธ. กรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์ (รพศ.3 รอ.)

พันโท กิติกร พนาดร (ตท.42)จากรองผู้พันปฎิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ (พัน ปพ.รอ.) มา เป็น ผบ.กองพันจู่โจมรักษาพระองค์

พันโท พงษ์พัฒน์ ธรรมโส (ตท.39) ผู้พันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ โยกไปเป็นฝ่ายกำลังพล พันโท เอกลักษณ์ ขนายกลาง (ตท.42) มาเป็นผบ.พัน .รพศ.ศสพ. พันโท เฉลิมพล ปาปะโช ผช. ฝ่ายยุทธการนสศ. เป็น ผบ.พัน.รร.รพศ.ศสพ.

และส่ง รบพิเศษ พันโทอาทิตย์ ดวงจิต (ตท.42) รอง ผบ.พัน ปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว.) ไปเป็น ผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.จปร.

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) พันโท อรรคพล แพโรจน์ (คท.39) ผบ.ปตอ.2พัน1 รอ. เป็นเสธ.ปตอ.2 พันโท จักรภพ ชัยสุนทร (ตท.43) หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ปตอ. มาเป็น ผบ.ปตอ.2พัน1 รอ.

ในโผนี้ ก็ยังเปลี่ยน ผู้บังคับกองพันโรงเรียนการบิน ทบ.-พันโท อภิชาติ ปาตังคโล (ตท.41) ผบ.พัน รร.การบินทบ. ถูกขยับไปเป็น ครูตรวจสอบมาตรฐานการบิน โรงเรียนการบินทหารบก แล้วให้พันโทธำรงค์เกียรติ
ชาติทรนง (ตท.44) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนการบินกรมการบินมาเป็น ผบ.พัน รร.การบินทบ. แทน

พันโท เศรษฐ์ พวงประเสริฐ (ตท.42) รองผู้พันบิน 41 เป็นผู้พันบิน1 แทน พันโท คเชนทร์ สายดิ่ง (ตท.41) ที่ถูกย้ายไปเป็นหัวหน้าส่วนการบิน กรมการบิน โดยมีพันเอกอุรวิศ มนัสประเสริฐ (ตท.36) หัวหน้ากองศูนย์การบินทหารบก มาเป็นผู้พันบิน41

ศูนย์การทหารราบ —-พันโท สุทธิพงษ์ฉายา (ตท.43) ผู้พันโรงเรียนศูนย์การทหารราบ มาเป็น ผบ.ศร .พัน2 พันโท นพพล ดนตรีไทย (ตท.41) ผบ.ศร
.พัน 2 มาเป็นผบ.พัน ศร.

พันโทเฉลิมวุฒิ อยู่ทวี(ตท.41) หัวหน้าฝ่ายข่าว กองพลทหารปืนใหญ่
มาเป็น ผู้พันรร.นายสิบทหารบก

 

error: Content is protected !!