วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“บิ๊กแก้ว” มอบนโยบาย ผบ.หน่วยใหม่-ปีงบฯ2565

02 ต.ค. 2021
672
“บิ๊กแก้ว” มอบนโยบาย
ผบ.หน่วยใหม่-ปีงบฯ2565
ยึด แนวคิด RTARF D-R-I-V-E
ทัพไทย พิทักษ์-รักษา-ปกป้อง -เทิดทูนสถาบันกษัตริย์
สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
เพิ่มขีดความสามารถความมั่นคงทุกมิติ
เพิ่มบทบาท”ทหารพัฒนา”เพื่อความมั่นคง
ฝึก ปกครองดูแลทหารเกณฑ์ให้เป็นพลเมืองที่ดี
ปลูกฝังอุดมการณ์ทหารอาชีพ
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด-ผู้มีอิทธิพล-สิ่งผิดกฎหมาย
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565 ให้กับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ห้องประชุม ชั้น 4กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ฝรองเสนาธิการทหาร พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ รองเสนาธิการทหาร
พลอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง รองเสนาธิการทหาร ร่วมประชุม
พลเอก เฉลิมพล ขอให้ทุกส่วนราชการพิทักษ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ยึดถือการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรมว.กลาโหม
และยังคงคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พร้อมทั้งพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น DIGITAL HQ และ SMART HQ ภายใต้แนวคิด RTARF DRIVE
D : Data Driven Organization ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดด้วยการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นนำมาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อติดตาม รายงาน สนับสนุนการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
R : Reskill & Upskill เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นทั้งที่สอดคล้องกับหน้าที่ในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้กับกำลังพลในสังกัด
I : Inventory Management จัดทำบัญชีสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุกสายยุทธบริการให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ การวางแผนการซ่อมบำรุง การเก็บรักษา การจำหน่าย และการวางแผนจัดหา ทำให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้อย่างประหยัดและทันเวลา
V : Value added เพิ่มคุณค่าผลการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการกับหน่วยงานภายในกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยอื่น ๆ ภายนอกกองทัพไทย ทั้งในบทบาทที่เป็นผู้สร้างคุณค่า (Create Value) และบทบาทการต่อยอดคุณค่า (Capture Value)
E : Effectiveness ให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานระดับหน่วยและรายบุคคลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับของรัฐบาล
นอกจากนี้ พลเอก เฉลิมพล ยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทั้ง การพิทักษ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน การเพิ่มบทบาทด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
การฝึก ปกครอง และดูแลทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาประเทศเมื่อปลดจากกองประจำการ
พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
โดยกำลังพลทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด การพัฒนากำลังพล โดยการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
พร้อมทั้งดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
พลเอก เฉลิมพล มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
พัฒนาเสริมสร้างกองทัพไทยให้เข้มแข็ง ทันสมัย ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม3 เหล่าทัพอย่างเป็นปึกแผ่นในทุกมิติ
error: Content is protected !!