วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

“ผบ.ทอ.” หมวกแดง อ.ย.

.
มาดเข้ม “บิ๊กป้อง”
สวมชุดพราง อากาศโยธิน
ส่ง อย.สับเปลี่ยนกำลัง
“ฉก.9”ชายแดนใต้
“บิ๊กป้อง” พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สวมชุดพราง อากาศโยธิน(อ.ย.) สวมหมวกแดงเลือดนก
ทำพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9(กกล.ทอ.ฉก.9) จ.ปัตตานี รวม 307 นาย
ที่ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน 6 ดอนเมือง
สำนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ ( ศตส.จชต.ทอ.) ร่วมกับ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ ให้แก่กำลังพล ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และฝึกทางยุทธวิธี ระหว่าง17-30 กันยายน 2564 ที่ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจ9 จังหวัดปัตตานี โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
พลอากาศเอก นภาเดช
กล่าวให้โอวาทว่า ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙9 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน เสียสละ เพื่อส่วนรวม และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิต
ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกียรติประวัติให้แก่กองทัพอากาศ อีกทั้งร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และนำสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน
ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญ และความเสียสละของทุกคน ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ตามวาระในวันนี้
และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องรักษาอำนาจอธิปไตย และความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคนตลอดไป
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ สนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
error: Content is protected !!