วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“ปลัดกลาโหม” ยินดี117นายพลกลาโหม รายงานตัว รับตำแหน่งใหม่

“ปลัดกลาโหม”
ยินดี117นายพลกลาโหม
รายงานตัว รับตำแหน่งใหม่
เลื่อนยศ วันแรก
ขอพัฒนาตนเอง ให้ทาก ตามความรับผิดชอบที่มากขึ้น
.
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และพิธีรายงานตัวของนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ย้ายเข้ามารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 117 นาย เป็น พลเอก 22 นาย พลเรือเอก 1 นาย พลอากาศเอก 1 นาย พลโท 30 นาย พลเรือโท 3 นาย พลอากาศโท 5 นาย พลตรี 39 นาย พลเรือตรี 5 นาย พลอากาศตรี 3 นาย และ พลตรีหญิง 8 นาย
ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม
พลเอก วรเกียรติ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ว่า ความรับผิดชอบที่มากขึ้น จึงต้องนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
อีกทั้งเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความเป็นเอกภาพและความสามัคคีให้กับหน่วยงานต่อไป
error: Content is protected !!