วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชย์ฯ “จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า” ชั้น “ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ” “ ณรัขต์-ปณต-กฤษดา”

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จำนวน 3 คน ดังนี้
.
1.พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์
2.พลโท ปณต แสงเทียน
3.พลโท กฤษดา สาริกา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่้ 29 สิงหาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค.2564
สำหรับ พลโท ปณต แสงเทียน หริอ บิ๊กตุ๋ย เคยเป็น รองเสธ.ทบ. ก่อน ย้ายโอนไปเป็น ข้าราชบริพารในพระองค์
ส่วน พลโท กฤษดา สาริกา เคยเป็น ผอ.กองดุริยางค์ ทบ. และอดีต เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร และข้อความ
error: Content is protected !!