วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“โปรดเกล้าฯ”แต่งตั้ง 56 นายพล ทหาร ตำรวจ ที่จะเกษียณราชการ ให้เป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษ-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

03 ก.ย. 2021
11368

“โปรดเกล้าฯ”แต่งตั้ง
“พลเอก ณัฐ-ชาติชาย-แอร์บูล”
56 นายพล ทหาร ตำรวจ
ที่จะเกษียณราชการ
ให้เป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษ-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480
มาตรา 4มาตรา 5 และมาตรา 6แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครัษ์พิเศษ จำนวน 56 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 27 นาย
๑ พลเอก กฤษดา พงษ์สามารถ
๒. พลเอก จาตุรงค์ เชื้อคำฟู
๓. พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ
๔. พลเอก ชมพล อามระดิษ
๕. พลเอก ซูชาติ บัวขาว
๖. พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
๗. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
๘. พลเอก ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
๙. พลเอก ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
๑๐. พลเอก ทรงธรรม สิทธิพงษ์
๓๓. พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์
๑๒. พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
๑๓. พลเอก นิมิตร์ สะโมทาน
๑๔. พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
๑๕. พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๑๖. พลเอก พัลลภ เฟื่องฟู
๑๗. พลเอก ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๑๘. พลเอก วัชรปาณี มณีวรรณ
๑๙. พลเอก สัญชัย รุ่งศรีทอง
๒๐. พลเอก อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
๒๓. พลโท ตุษิต ปุระเสาร์
๒๒. พลโท มงคล รัตนจันทร์
๒๓. พลโท วินัย เจริญศิลป์
๒๔. พลโท วีรวัฒน ทองมั่นคง
๒๕. พลตรี ชูชาติ อุปสาร
๒๖. พลตรี นรินทร์ ชุ่มกมล
๒๗. พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 10 นาย
๒๘.พลเรือเอก กาญจน์ ดีอุบล
๒๙. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
๓๐. พลเรือเอก ซ่อฉัตร กระเทศ
๓๑ พลเรือเอก บวร มัทวานุกูล
๓๒, พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์
๓๓. พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
๓๔. พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง
๓๕. พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม
๓๖. พลเรือเอก อรัญ นำผล
๓๙. พลเรือโท สุทธิพงษ์ อนันตชัย

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 5 นาย
๓๘. พลอากาศเอก ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
๓๙. พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์
๔๐.พลอากาศเอก สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์
๔๑. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
๔๒. พลอากาศโท สมควร รักดี

นายตำรวจขั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 นาย
๑.พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ
๒. พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
๓, พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก
๔. พลตำรวจเอก อดิศร์ งามจิตสุขศรี
๕.พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
๖. พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
๗. พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ
๘. พลตำรวจโท วันชัย สุวรรณศิริเขต
๙. พลตำรวจโท วิชิต ปักษา
๑๐. พลตำรวจโท วิเชียร ตันตะวิริยะ
๑๑. พลตำรวจโท สมชาย เกาสำราญ
๑๒. พลตำรวจตรี เกียรติพงษ์ นาลา
๑๓. พลตำรวจตรี คมศักดิ์ สุมังเกษตร
๑๔. พลตำรวจตรี อรรถวิทย์ สายสืบ

error: Content is protected !!