วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทัพเรือ แจก ประวัติ 3 แคนดิเดท ผบ.ทร.

“ธีรกุล-ทรงวุฒิ-สุทธินันท์”
“เสธ.โต้ง-ผช.โต๊ะ-ผบ.ปู”
โตสาย ปลัดบัญชีทร.-กรมกำลังพล- สอ.รฝ.
อดีตผู้การ เรือ ต.15-ต.97-ผู้การเรือหลวงพาลี-ผู้การ รล.กูด
แต่ไม่มีประวัติ “บิ๊กเฒ่า”
เหตุ เป็นคนนอกทร.
อยู่สำนักปลัดกลาโหม
.
มีรายงานว่า กองทัพเรือ ได้แจกจ่าย ประวัติ และภาพ ของแคนดิเดท ผบ.ทร. คนในทร. ทั้ง3 คน แก่สื่อมวลชน ตามคำร้องขอ
โดยมี ประวัติของ เสธ.โต้ง พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ
ที่จบการศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่นที่ 76 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
โรงเรียนนายทหารชั้นต้น หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน (รุ่นที่ 30)
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ 55)
นอกจากนี้ ยังเรียนจบเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรต้นปืน และหลักสูตรยุทธวิธีและการรบผิวน้ำ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
หลักสูตรระบบงบประมาณตามแผนและกำหนดการ (รผกง.) กระทรวงกลาโหม
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 38
หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61
ประวัติการทำงาน
เคยเป็น นายทหารอาวุธใต้น้ำ และต้นปืน ร.ล.สุครีพ, ต้นปืน ร.ล.หาญหักศัตรู และ
เคยเป็น ผู้บังคับการเรือ เรือ ต.15 และเรือ ต.97
นายทหารฝ่ายกำลังพล กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร, หัวหน้าตอนปฏิบัติการทางทะเล ส่วนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – มาเลเซีย ศูนย์อำนวยการร่วม 104 กองบัญชาการทหารสูงสุด
รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 และรักษาราชการผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา และ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารเรือ
ผู้อำนวยการกองศึกษายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพเรือภาคที่3 , ผู้อำนวยการกองจัดการ กองพัฒนาระบบบริหาร และ กองตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรมการขนส่งทหารเรือ, รองผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
จากนั้น มาโตใน สปช.ทร. เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ , ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ รองปลัดบัญชีทหารเรือ ,รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และ ปลัดบัญชีทหารเรือ ก่อนขึ้นเป็น รองเสธ.ทร. และ เสธ.ทร.
“ผช.โต๊ะ” พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จบการศึกษา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 79
หลักสูตรนายทหารประจำเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ, หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย, INTERNATIONAL INTELLIGENCE OFFICER BASIC COURSE ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ 32 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, หลักสูตรข่าวกรองระดับชาติ (CSITP) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 56
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60
ประวัติการรับราชการ เคย เป็น ผู้บังคับการเรือหลวงพาลี หมู่เรือที่ 2 กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ, ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ, ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ, ผู้อำนวยการกองการจัด กรมยุทธการทหารเรือ, ผู้อำนวยการกองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ, รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ, รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ, เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ, เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ, ผช.ผบ.ทร.
ผบ.ปู” พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ จบการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร ,โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 ,โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 79
หลักสูตรนายทหารเรือชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ 32 หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ,หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 55 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39
หลักสูตรทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
และ ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ เคยเป็น ผู้บังคับการเรือหลวงกูด กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ,นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง , ผู้บังคับการกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
,ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง,ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1
,เสนาธิการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง,
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ, เจ้ากรมการเงินทหารเรือ, ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ ผบ.กองเรือยุทธการ
แต่ไม่มีประวัติ บิ๊กเฒ่า พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกลาโหม แคนดิเดื ผบทร.อีกคน ซึ่งถือเป็น แคนดิเดทคนนอก ไม่ได้สังกัด ทร แต่อยู่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
error: Content is protected !!