วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

DTi มอบ เรือต้นแบบ อเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล ให้ หน่วยSEAL

DTi มอบ เรือต้นแบบ อเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล ให้ หน่วยSEAL ใช้ปฏิบัติการในทะเล และภารกิจ “เกยหาด”
“บิ๊กอุ้ย-บิ๊กปู” รับมอบ ริมทะเล หาดน้ำใส
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบ “ต้นแบบ” อุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์ เพื่อความมั่นคงทางทะเล ในโครงการพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล จาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เข้าร่วม
โดย เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ โดย หน่วยSEAL หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.)กองเรือยุทธการ และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ซึ่งได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์ เพื่อความมั่นคงทางทะเล อันจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตอบสนองภารกิจของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือในด้านต่าง ๆ
– ด้านความมั่นคงทางทหาร ได้แก่ สนับสนุนภารกิจหลักสูตรต่าง ๆ ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และการขนส่งในพื้นที่ที่เรือใหญ่เข้าไม่ถึง (เข้าเกยหาด)
– ด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การเก็บขยะลอยน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
– ด้านความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วมตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะในทะเลให้แก่ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะให้หมดไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเองสามารถสนับสนุนกระทรวงกลาโหม ในการดำเนินกิจการด้านการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคง
รวมถึงต่อยอดผลการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงขั้นการผลิต และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562
ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้ทดลองใช้งานเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมานั้น เรือสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ได้ในหลากหลายภารกิจ
error: Content is protected !!