วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

แบบ ไทยๆ

ทบ. เผย ภารกิจ
“นักรบ หมวกฟ้า”
273 ทหารไทย ใน เซาท์ซูดาน ผลัด2
ภารกิจรักษาสันติภาพ UN
ทั้งสร้างถนน- ระวังป้องกันภัย
พรัอม จัดชุดเคลื่อนที่ สอนปลูกผัก
สาธิตการทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานที่ สถานีตำรวจเมืองYei
แนะพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2561 กองทัพบกได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่2 ซึ่งเริ่มภารกิจตั้งแต่ 21 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา
โดยเป็นการจัดกำลังพลจากกรมการทหารช่าง กองทัพภาคที่ 1, กรมแพทย์ทหารบก และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม 273 นาย เดินทางไปสานต่อภารกิจในนามสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ได้รับความเสียหายหลังจากเกิดสงครามกลางเมือง ซึ่งนับเป็นปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติในปัจจุบัน
โดยภารกิจล่าสุด ที่สหประชาชาติมอบหมายคือการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองในพื้นที่รับผิดชอบเขตเมืองจูบา และเมืองรุมเบค รวมระยะทาง 582 กิโลเมตร เพื่อให้องค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติสามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือได้
รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
โดยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่กำลังพลทุกนายต้องมีความพร้อมและไม่ประมาทต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนตามมาตรการพิทักษ์พลอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมือตลอดเวลา ซึ่งกำลังพลทุกนายได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่
นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 ได้ริเริ่มภารกิจทางมนุษยธรรม ในการมอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมหน้ากากอนามัยพร้อมสิ่งของจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ให้กับโรงเรียน Exodus Junior Academy, โรงเรียน Holy Cross, สถานีอนามัยประจำเมืองลานยา (Lainya) และชุมชนโดยรอบเพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคอุบัติใหม่
รวมถึงเข้าซ่อมแซมบ้านเรือน ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กในชุมชน ตลอดจนการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้จัดสร้างอาคาร “พอเพียง” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ถ่ายทอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการให้กับเยาวชน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจได้ศึกษา
ล่าสุดได้ จัดชุดเคลื่อนที่ออกสาธิตการทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สถานีตำรวจเมืองเย (Yei) ในการถ่ายทอดแนวคิดให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ภารกิจของทหารไทยในการรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดานยังคงเดินหน้าต่อไป ในบทบาทการส่งเสริมสันติภาพ และการช่วยฟื้นฟูสังคม ควบคู่กับการเผยแพร่ สืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสู่สากล ถือเป็นเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างแท้จริง
error: Content is protected !!