วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

เปิดใจ “น้องเจ๋ง” ที่1 สอบเข้าเตรียมทหาร

ประทับใจทหารม้า
.
เปิดใจ “น้องเจ๋ง”
ที่1 สอบเข้าเตรียมทหาร
ประทับใจ ทหารม้า
ตอนศึกเขาพระวิหาร
ชายแดนไทย-เขมร
นำรถถัง5 คัน เข้ามาช่วยประชาชน
ผมวิ่งหนีตาย ออกมา
แต่ทหาร กล้าตาย เข้าไป
จึง อยากเป็นทหารบก
“ผบ.ทบ.” สั่ง ให้ทุนการศึกษา
และซ่อมสร้างบ้านให้พ่อแม่
ชื่นชมครอบครัว เลี้ยงดูให้เป็นคนดี คนเก่ง เชื่อจะเป็น ทหารที่ดี ในอนาคต
.
“น้องเจ๋ง” นาย ธรากร ทองหนูนุ้ย ผู้สอบได้อันดับ1 รร.เตรียมทหาร 3 เหล่าทัพ  เผยเหตุที่ เลือกเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก เพื่อเข้าเรียนต่อ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เพราะ สมัยเด็กๆ ปี 53 มีการสู้รบชายแดน
นาย ธรากร ทองหนูนุ้ย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี สอบได้อันดับที่ 1 ของ 3 เหล่าทัพ คือเหล่าทหารบก ,ทหารเรือและทหาร อากาศ และยังสอบได้ท่ี 8 ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วย
โดยเจ้าตัวได้ตัดสินใจ เลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก และวันนี้ได้เข้ารายงานตัวตามระบบ ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ แล้ว
กองทัพบก ขอช่ืนชมในความรู้ ความสามารถ ของ นาย ธรากรฯ ทั้งด้าน วิชาการและความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝน และเตรียมตนเอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือก จนประสบผลสําเร็จ
และจากประวัติครอบครัว พบว่ามีพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังให้เป็นคนดี
ส่วนเจ้าตัวมีความมุ่งมั่นต้ังใจจะเป็นทหาร ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจ ที่ผ่านประสบการณ์ด้านการทหารมาเมื่อปี 2553 ที่เกิดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณเขาพระวิหาร
ซึ่งตนเองและครอบครัวต้องออกนอกพื้นที่ ชายแดน จ.ศรีสะเกษ ชั่วคราวตามแผนอพยพประชาชน ได้เห็นกําลังทหารม้า เข้าดูแลพื้นที่ชายแดน เพื่อปกป้องประเทศดูแลประชาชน
“ทหารม้า นำรถถัง5 คัน เข้ามาช่วยประชาชน
ผมวิ่งหนีตาย ออกมา แต่ทหาร กล้าตาย เข้าไป”
ผม จึงเกิดความประทับใจ และตั้งใจว่าจะหน้าท่ีดูแลชาติบ้านเมืองด้วยการเป็นทหาร
ท้ังนี้จากนโยบายของกองทัพบกในการส่งเสริมและให้โอกาสกับผู้ที่มีใจรักใน อาชีพทหาร ที่มีคุณสมบัติ และมีอุดมการณ์เพื่อประเทศชาติ เข้ามารับราชการในกองทัพบก
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้กองทัพภาค 2 เข้าดูแลและมอบทุนสนับสนุนการรายงานตัว และกองทัพบก ยังได้มอบทุนการศึกษาเป็นรายเดือนให้ตลอดการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร
อีกทั้งเตรียมเข้าช่วยปรับปรุงบ้านพักของบิดามารดา นายธนากรฯ ที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ
กรณีดังกล่าว นับเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความอุตสาหะ พากเพียร มีความต้ังใจ โดยเฉพาะการมีใจรักในอาชีพทหาร ซึ่งตรงกับนโยบายของกองทัพบกที่ส่งเสริมและได้เพิ่มโอกาสในการรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เด็กเรียนดี ฐานะยากจน มีใจรักทหาร มีอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบก ได้ ความสําเร็จในเบื้องต้นครั้งน้ี นํามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ ตนเอง ครอบครัว และจะเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางทหารอาชีพ
error: Content is protected !!