วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

“ผบ.ทบ.”5 เสือ ทบ.นำทีมกำลังพลทบ. ถวายพระพร

“ผบ.ทบ.”5 เสือทบ.นำทีมกำลังพลทบ.
ถวายพระพร
และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง”
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ที่
กองบัญชาการกองทัพบก
โดยมี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, พิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศล, ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า กำลังพลของกองทัพบก ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท/
ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์
อันมหาศาลต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น
ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาด
พร้อมนำกำลังพลของกองทัพบกกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ
“ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหา ของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์
คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน
แห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”
ทั้งนี้ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญสูงสุดของกองทัพบก
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า น้อมนำแนวพระราโชบายมาสู่การปฏิบัติ โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการทำความสะอาดชุมชน พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลองทั่วประเทศ
error: Content is protected !!