วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

จาก …ต่อต้านก่อการร้าย มาร่วม …ต่อต้าน โควิดฯ

“ผบ.ศตก.” แว้น!
เข้าพื้นที่ชุมชนสะพานสูง
เยี่ยมชาวบ้าน
พร้อมให้ข้อมูล
การตั้งศูนย์บริการประชาชนของ ศตก.
พร้อมทีมพยาบาล ถึงบ้าน
ประสานสั่งเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยฯ ไปรพ.
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) สั่งการให้ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ บูรณาการความร่วมมือในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนแบบ One Stop Service เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ ดูแล และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
ผบ.บุ๋ม” พลโท สุวิทย์ เกตุศรี ผบ. ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) ได้ลงพื้นที่ ตรวจดาาทำงาน ของ กำลังพลศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) ที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ วัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
ได้ดำเนินการในการทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางการแพทย์
โดยจัดรถยนต์พร้อมพลขับ รับ-ส่งประชาชนที่ตรวจพบเชื้อไปยังโรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือนำส่งต่อไปยัง Home Isolation/community Isolation
พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง และแจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น ยาเวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง วัตถุดิบประกอบอาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
error: Content is protected !!