วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่”สั่ง กองทัพ-ตำรวจ ช่วย”ศบค.-ศปม.”สู้โควิดฯต่อ

“บิ๊กตู่”สั่ง กองทัพ-ตำรวจ
ช่วย”ศบค.-ศปม.”สู้โควิดฯต่อ
จัดตั้ง “จุดบริการประชาชน-ชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่”ในชุมชน
รับประสานทุกเรื่อง
เปิด สโมสรทบ. 300เตียงพักคอยรพ.สนาม 30 กค.นี้
เสริม “บุคลากรทางการแพทย์ แถว2” มาช่วย แพทย์-พยาบาล
ส่งทหาร ไปหมุนเวียนบริจาคโลหิต เข้าคลังไว้
คุมเข้ม ชายแดน-พื้นที่ชั้นใน-สายตรวจ
.
พันเอกวันชนะ สวัสดี รองโฆษกกลาโหม เผยว่า ในการประชุมสภากลาโหม ที่มี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธานผ่านระบบ VTC ได้รับสั่งการจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สั่งให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงความต่อเนื่องในการสนับสนุน การดําเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ มั่นคง (ศปม.) ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในพื้นที่ชายแดน—ให้บูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อ เฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และการป้องกันการ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางน้ํา
พื้นที่ชั้นใน—-ให้ สนธิกําลังทหาร ตํารวจ และฝ่ายปกครอง จัดตั้งด่านตรวจเข้มแข็ง ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อตรวจคัดกรองยานพาหนะและบุคคล ได้ครอบคลุมทุกการปฏิบัติตามข้อกําหนดฯ
รวมทั้งจัดชุดสายตรวจ เคลื่อนที่เร็ว ลงปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้ง 13 จังหวัด เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาด ของ COVID-19 เป็นไปตามแนวทางที่ ศบค. กําหนด
สําหรับการอํานวยความสะดวกและให้บริการประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ พิจารณามอบหมายหน่วยทหาร ดําเนินการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” รวมทั้ง”ชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่”เพื่ออํานวย ความสะดวกและประสานงานกับส่วนราชการอื่น ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฉีดวัคซีน การบริการขนส่งผู้ป่วย การประสานงานกับโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยในพื้นที่ เป็นต้น โดยในกทม.ตั้งแล้ว 44จุด
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยความรวดเร็ว เกิดความอุ่นใจ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตแบบมีส่วนร่วมของส่วนราชการต่าง ๆ ตามนโยบายของ รัฐบาลอีกทางหนึ่ง
พร้อม ขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลทหาร เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง และใช้พื้นที่ใน หน่วยทหารและตํารวจ อาทิ สโมสร แหล่งสมาคม อาคารเอกนกประสงค์ สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือใช้ เป็นสถานที่ในการแยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation
โดย สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ กำลังปรับเปลี่ยนเป็นโซนพักคอย โรงพยาบาลสนามจำนวน 300 เตรียมที่จะเปิดรับ 30 กรกฎาคมนี้ จากนั้นจะเพิ่มขีดความสามารถให้รับเพิ่มได้อีก 100 เตียง
รวมทั้งเตรียมการสนับสนุนกําลังพล เครื่องมือ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (บุคลากรทางการแพทย์แถวสอง) ให้พร้อมสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับจํานวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด และ ให้คงการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังพลไปบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บไว้เป็นโลหิตสํารอง และการบริจาคโลหิต แบบเร่งด่วนเมื่อได้รับการร้องขอจากโรงพยาบาลในพื้นที่
ขอให้ทุกหน่วย ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทําให้ ประชาชนกลับมาดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ชุดสูท และข้อความพูดว่า "งานผ"
error: Content is protected !!