วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

สภากลาโหม อนุมัติ ส่งทหารไทยไป “คองโก” ภารกิจ MONUSCO สังเกตการณ์ตามข้อตกลงหยุดยิง

สภากลาโหม
อนุมัติ ส่งทหารไทยไป “คองโก”
ภารกิจ MONUSCO
สังเกตการณ์ตามข้อตกลงหยุดยิง
-การใช้กําลังเมื่อจําเป็น -ปล่อยตัวเชลยศึก
ตามมติ UNSC
ร่วม63 ชาติ ”กองกำลังสร้างเสถียรภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก”
.
พันเอกวีรยุทธ์ น้อมสิริ ผู้ช่วยโฆษกกลาโหม
เผยว่าที่ประชุมสภากลาโหมที่มี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธานแทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมผ่านระบบVTC
มีมติ ให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนกําลังเข้าร่วมภารกิจสร้างเสถียรภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
(United Nations Stabilization Mission in the Democratic
Republic of Congo : MONUSCO)
กองทัพไทยได้สนับสนุนกําลังเข้าปฏิบัติการร่วมกับนานาประเทศในภารกิจรักษาสันติภาพของ สหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาล โดยภารกิจ MONUSCO เป็นภารกิจสังเกตการณ์ตามข้อตกลงหยุดยิงและ ใช้กําลังเมื่อจําเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงและสนับสนุนให้มีการปล่อยตัวเชลยศึก เพื่ออํานวยความสะดวก ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนและผู้ผลัดถิ่นในพื้นที่ ตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ ที่ 1925 (2010)
โดยภารกิจดังกล่าว ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทางทหาร จํานวน 18,316 นาย โดยมีประเทศจากท่ัวทุกภูมิภาคของโลกท่ีให้การสนับสนุนกําลังพลรวม 63 ประเทศ
โดยผลประโยชน์จากการปฏิบัติภารกิจท่ี กห.ไทยได้รับน้ัน เป็นการแสดงถึงความร่วมมือทางทหารในระดับเวที โลก และเป็นการยอมรับในขีดความสามารถของ กองทัพไทย
โดยเฉพาะจากการปฏิบัติภารกิจของ ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอํานวยการ นายทหารติดต่อ และผู้สังเกตการณ์ทางทหารใน ภารกิจ UNAMID UNMISS และ UNMOGIP
ทําให้มีแนวโน้มว่าสหประชาชาติจะร้องขอการสนับสนุนกําลังพลไทย ใน ภารกิจ MONUSCO ในตําแหน่งอื่นๆ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกับนานาประเทศ และยังเพิ่มพูน ประสบการณใ์นการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในพื้นที่อื่นๆให้แก่กําลังพลของกองทัพไทย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, แผนที่ และข้อความพูดว่า "or Developmen Devel C"
error: Content is protected !!