วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

Tier 2 Watch List

“บิ๊กป้อม”ไม่ท้อ
สั่ง ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพ
จนท.ป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์
“บิ๊กโอ๋ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์”ประธาน
หลัง สหรัฐฯจัด TIP Report
ปรับระดับไทย แย่ลง
จากTier 2 เป็น Tier 2 Watch List
เร่ง แก้ค้ามนุษย์ ตามคำแนะนำ
ยกระดับสู่มาตรการสากล
ตั้ง Flagship แก้ค้ามนุษย์ 3 ด้าน
ดำเนินคดี -คุ้มครองช่วยเหลือ-ป้องกัน
.
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1) แนวโน้มสถานการณ์การค้ามนุษย์ในรูปแบบออนไลน์และแรงงานบังคับเพิ่มสูงขึ้น
2) การจำกัดการเคลื่อนที่และการสื่อสารของผู้เสียหายที่ถูกบังคับกักตัวในสถานคุ้มครองของรัฐ ควรมีการวิเคราะห์ผู้เสียหายเป็นรายบุคคล
3) การคัดกรองคดียังประสบปัญหาความชัดเจน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
4) การขาดแคลน ล่ามผู้เชี่ยวชาญ ควรยกระดับการแก้ปัญหาร่วมกัน
และรับทราบ TIP Report ประจำปี64 ของสหรัฐ ซึ่งปีนี้ปรับระดับประเทศไทยจากระดับ 2 (Tier 2)ไปอยู่ในระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List)
โดยสหรัฐ ได้เห็นถึงความพยายาม อย่างมีนัยสำคัญของไทย พร้อมให้ข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป
จากนั้น ปคม.ได้เห็นชอบ แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 64-65
และโครงการสำคัญ (Flagship) เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ใน 3 ด้านได้แก่ 1.ด้านดำเนินคดี ให้ สตช.รับผิดชอบ 2.ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ ให้ ก.พัฒนาสังคมฯ รับผิดชอบ
และ 3.ด้านป้องกัน ให้ ก.แรงงาน .รับผิดชอบ และเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ร่วม ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-สหรัฐ(ฝ่ายไทย) โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็นประธาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ
จากนั้น ได้มีการประชุม คกก.ประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต่อเนื่องกัน
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมอบให้ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็นประธาน เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นที่ยอมรับ และยกระดับสู่มาตรฐานสากล ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ
พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ คณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์ จะต้องเร่งรัดดำเนินงานให้เห็นผล เป็นรูปธรรม เพื่อแสดงความจริงใจ ต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และต้องบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม และเด็ดขาดให้มากขึ้น
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ให้มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงหลักสิทธิมนุษยชน เป็นสำคัญ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "N95"
error: Content is protected !!