วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทบ. ปรับเครื่องบิน C295 พร้อมส่ง ผู้ป่วยโควิดฯ กลับบ้าน

ทบ. ปรับเครื่องบิน C295
พร้อมส่ง ผู้ป่วยโควิดฯ กลับบ้าน
พร้อมติดตั้ง ระบบฆ่าเชื้อบนเครื่องบิน
พร้อมบินทดสอบระบบ
Covid 19 Aero medical evacuation Army Team : ArmyCAME
ป้องกันเชื้อแลดูแลผู้ป่วยก่อนใช้งานจริง
ใช้ ยุทโธปกรณ์ ช่วยประชาชน
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้ให้การ สนับสนุน การเคลื่อนย้ายส่งผู้ป่วยโรคCOVID19ที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) กลับภูมิลำเนาเพื่อไป รักษาตัวโดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), กอ.รมน.จังหวัด ตามนโยบายพาคนกลับบ้าน ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รมว.กลาโหม
โดยที่ผ่านมา พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้นำขีดความสามารถและทรัพยากรที่กองทัพบกมี มาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤต
โควิด -19 ทุกวิถีทาง โดยในส่วนของการกระจายผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนา เพื่อลดปริมาณผู้ป่วยสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กองทัพบกได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกของศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก กองทัพภาค และกรมแพทย์ทหารบกดำเนินการตั้งแต่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา’
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการเพิ่มเติมให้นำ อากาศยานของกองทัพบก คือ
“เครื่องบินลำเลียงแบบ 295” C295 W มาเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้าย ส่งผู้ป่วยไปยังพื้นที่ ห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่งกองทัพบกได้มีการปรับแต่งอากาศยานดังกล่าวเพิ่มเติมให้สามารถ รองรับภารกิจได้ ครอบคลุมทั้งเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ, ระบบความปลอดภัย ติดตั้งระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ,ติดตั้งกล้องวงจร ปิดเพื่อการสื่อสาร คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ป่วย, รวมถึงความพร้อมของบุคลากร จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ นักบิน ช่างเครื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเวชศาสตร์การบิน
โดยในระหว่างการเดินทางจะมีการติดตามอาการของผู้ป่วยโดยทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ในวันนี้ “ทีมลำเลียงผู้ติดเชื้อCovid-19 ทางอากาศกองทัพบก” Covid 19
Aero medical evacuation Army Team : ArmyCAME ) จากกรมการขนส่งทหารบก
พร้อมด้วยแพทย์เวชศาสตร์การบินจากกรมแพทย์ทหารบก ได้นำ”เครื่องบินลำเลียงแบบ 295″ที่ดัดแปลงเป็น ยานพาหนะส่งป่วยขึ้นบินทดสอบระบบ และซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตั้งแต่การรับและนำผู้ป่วยขึ้นเครื่อง, การจัดการสัมภาระ,แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตน
จนถึงการลำเลียงผู้ป่วยเมื่อถึงปลายทาง และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอากาศยาน
เมื่อจบภารกิจโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ซึ่งการบินทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อากาศยานและกระบวนการบริหารจัดการผู้ป่วยมีความพร้อมรองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสมในการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาด้วย “เครื่องบินลำเลียงแบบ 295” ถือเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภารกิจด้านการทหารและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์COVID-19 ซึ่งทำให้ประหยัดระยะเวลาการเดินทางในพื้นที่ห่างไกล ลดความเหนื่อยล้า ส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ผู้ป่วยสีเขียว ที่มีความประสงค์จะกลับไปรักษายังภูมิลำเนาสามารถ ประสานไปยัง
ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก (กทม.) โทร. 02-270-5685-9 เพื่อประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลและวางแผนบริหารจัดการตามความประสงค์ต่อไป
error: Content is protected !!