วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

คลองสวย น้ำใส

DTi สร้าง
“เรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงฯ”
ให้ กลาโหม ใช้งาน
ประเดิม ทดสอบ “คลองคูเมืองเดิม”
หลังกลาโหม
หลังจากที่ “ปลัดณัฐ” ต้องระดมทหารจิตอาสา ขุดลอกคูคลอง แบบดั้งเดิมมาตลอด
จึง ทำโครงการวิจัย สร้าง เรือผลักดันโคลน
ออก แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ คูคลอง ในกทม. น้ำใสสะอาด
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม รับมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สมป.-DTi)
โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันDTiร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 2 หน่วยงาน
และ ร่วมรับชมการสาธิตสมรรถนะการใช้ต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน ในทคลองคูเมืองเดิม หลังกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนฯ ตามกรอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน ที่เป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และผลิตเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และตอบสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาคูคลองใกล้กับพื้นที่ของหน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลองคูเมืองเดิมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้ดำเนินการอบรมการใช้งานภาคทฤษฎี
การใช้งานเรือผลักดันโคลน และทดสอบทดลองใช้งานโดยหน่วยผู้ใช้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นไปตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
error: Content is protected !!