วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ไม่มี ใช้ “กฏอัยการศึก”

“โฆษกทบ.” แจง เอกสารคำสั่งปลอม
ปัด เตรียมใช้”กฏอัยการศึก”
ปิดกทม.ล็อคดาวน์ โควิดฯ เต็มขั้น
หลังพวกกำเริบ ฝืนกม.เพิ่มความเสี่ยง
ยัน ยังไม่เคยมีการพิจารณา
ทำลือ สะพัด รัฐประหาร โควิดฯ
พบ เนื้อหาในคำสั่ง ฉะ ม็อบ เต็มๆ
รวมทั้ง Car Mob
.
.
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.19 ทบ. และโฆษกทบ. ชี้แจงกรณีที่มี การเผยแพร่เอกสารประกาศราชกิจจานุเบกษา2 หน้า เรื่อง ประกาศศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในส่วนของกองทัพบก (ศบค.๑๙ ทบ.) เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า ก่อนการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า เป็นเอกสารคำสั่งปลอมเนื่องจากยังไม่เคยมีการพิจารณาในเรื่องนี้แต่อย่างใด
.
ทั้งนี้ เนื้อหาในคำสั่งปลอม นี้ ตอนหนึ่ง ระบุด้วยถ้อยคำรุนแรง ที่เจาะจงไปถึง ม็อบ ว่า
..” แต่ปรากฎว่าได้มีคณะผู้ก่อการกำเริบบังอาจ จัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน และเป็นกิจกรรมที่เสี่ยง
ต่อการแพร่โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อ ๘ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อีกทั้งยังพบด้วยว่าคณะผู้ก่อการกำเริบได้เคยจัดการชุมนุมสาธารณะในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มาแล้วหลายครั้ง ทั้งที่รัฐบาลได้ห้ามปรามและขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมในลักษณะ ดังกล่าวด้วยการขอร้องอย่างสันติวิธีและประนีประนอมตลอดมา
แต่ทางคณะผู้ก่อการกำเริบหาอาจรับฟังคำขอร้องจากรัฐบาลไม่ กลับขัดขืนปฏิเสธเสียทุกครั้งไป
กอปรกับการจัดการชุมนุมสาธารณะครั้งล่าสุดมีรูปแบบที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะผู้ก่อการกำเริบได้บังอาจใช้ยานพาหนะ
เป็นเครื่องมือก่อการจลาจล โดยนำยานพาหนะจำนวนหลายร้อยคันมาขับขี่รวมกลุ่มกันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง
บนถนนสาธารณะ ส่งผลให้ราษฎรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการการคมนาคมที่
ไม่สะดวกเนื่องจากถูกขบวนยานพาหนะของคณะผู้ก่อการกำเริบขัดขวางเส้นทางจราจร การกระทำดังกล่าวของ
คณะผู้ก่อการกำเริบเป็นการกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบขนส่งสาธารณะ”
ข้อความปลอม ระบุ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!