วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค4” ติวเข้ม! งาน การเมือง ทหารใต้

“แม่ทัพภาค4” ติวเข้ม!
งาน การเมือง ทหารใต้ ระดับผบ.ร้อย
ยึด “การเมือง”นำ “การทหาร”ตาม
แก้ปัญหาใต้ ให้วิเคราะห์-แยกแยะ
-ประเมินข่าวสารถี่ถ้วน
ทั้งโซเชียลฯ -ข่าวสาร
ยึดหลักกฎหมาย -หลักสิทธิมนุษยชน
ต้องมีภาวะผู้นำ
สั่งฝึกเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล
ชี้ การลงมือทำ คือ คำตอบ
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะมอบนโยบาย แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพงานการเมือง ระดับผู้บังคับกองร้อยทหารพราน (รุ่นที่ 3) เพื่อเสริมสร้างการทำงาน เพิ่มศักยภาพให้หน่วยทหารพรานในการขับเคลื่อนงานด้านการเมือง นำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
ที่ ศูนย์ ปฏิบัติการทางภาษา ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
พลโท เกรียงไกร ได้เน้นย้ำ การปฏิบัติงานของผู้บังคับกองร้อยที่เข้ารับการอบรมว่า ต้องสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และประเมินข่าวสารที่ได้รับอย่างถี่ถ้วน ทั้งข่าวสารจากสื่อโซเชียลฯ และข่าวสารด้านอื่นๆ
การปฏิบัติงานใดๆ ทุกภารกิจต้องอยู่ภายใต้หลักของกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ผู้บังคับกองร้อย ต้องมีภาวะการเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ ต้องสามารถประสานการทำงานได้กับทุกภาคส่วน สร้างพื้นที่ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานต่อพี่น้องประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด หรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่
ซึ่งการทำงานจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการทำงานจากทุกภาคส่วน สร้างมวลชน สร้างจิตสำนึกในการทำงาน และสู้ด้วยความจริง สันติสุขเกิดขึ้นได้ด้วยมันสมองและสองมือ ลงมือทำคือคำตอบ โดยไม่ต้องรอคำขอบคุณ”
แม่ทัพภาค 4 ยัง ไปพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจเกาะหม้อแกง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ถือเป็นปราการด่านสุดท้าย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
error: Content is protected !!