วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แอร์บูล” สั่ง 7 ข้อ รับ มาตรการ ล็อคดาวน์ ศบค. Work from homeให้มากที่สุด

“แอร์บูล” สั่ง 7 ข้อ
รับ มาตรการ ล็อคดาวน์ ศบค.
Work from homeให้มากที่สุด
Work at office ให้น้อยที่สุด
งดการเดินทางไปราชการทุกกรณี
ยกเว้นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ในหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์
ภารกิจด้านการแพทย์ การฉีดวัคซีน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริการและช่วยเหลือประชาชน
งดอบรม สัมมนา
งดการตรวจสุขภาพ
ห้ามเดินทางเข้า-ออก
พื้นที่สีแดง
.
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ โฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่า พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศและกำลังพลของกองทัพอากาศ ระหว่าง12-25 กรกฎาคม 2564 ตามที่ ศบค. ได้ประกาศยกระดับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
1.การจัดกำลังพลปฏิบัติงาน ยังคงให้หน่วยในระบบใช้กำลัง หรือหน่วยงานที่มีการผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม หรือเวรรักษาการณ์ คงจำนวนกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่เป็นอยู่เดิมสำหรับหน่วยในระบบเตรียมกำลังให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศจัดกำลังพลปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ให้มากที่สุด และจัดกำลังพลปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งของหน่วย (Work at office) ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น (น้อยกว่าที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน)
2.การประชุม อบรม หรือสัมมนา ให้ใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ยกเว้นการประชุมที่มีความจำเป็นด้านยุทธการหรือความมั่นคง เพื่อแก้ปัญหา หรือดำรงขีดความสามารถปฏิบัติการของกองทัพอากาศเท่านั้น
3.งดการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพเพื่อไปปฏิบัติราชการ
4.งดการเดินทางไปราชการทุกกรณี ยกเว้นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ การปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ การฉีดวัคซีน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริการและช่วยเหลือประชาชน หรือภารกิจอื่นใดที่หากไม่เดินทางไปราชการจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับทางราชการเป็นอย่างมาก
5.ห้ามกำลังพลเดินทางเข้า-ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของทางราชการโดยเด็ดขาด (สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายในเขตพื้นที่ฯ ได้)
6.กำลังพลที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แต่มีที่พักอาศัยประจำอยู่นอกเขตพื้นที่ฯ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)
7. การปฏิบัติงานอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-6 ให้ถือปฏิบัติตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อ 2กรกฎาคม 2564และมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!