วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

“เสธ.ทหาร” ลงพื้นที่ แทน “ผบ.สูงสุด” ตรวจการ จัดระเบียบ-สำรวจ แรงงานต่างด้าว

06 ก.ค. 2021
292
“เสธ.ทหาร” ลงพื้นที่
แทน “ผบ.สูงสุด”
ตรวจการ จัดระเบียบ-สำรวจ แรงงานต่างด้าว ภาคการเกษตร-การควบคุม/กักกัน-จัดการแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างในพื้นที่-การลักลอบข้ามแดน
ในพื่นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
ตรวจ สถานที่กักกันแรงงานต่างด้าว (Organization Quarantine : OQ)
ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ช่องทางบ้านท่าอาจ
.
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มอบหมายให้ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมคณะ
พลเอก สุพจน์ ได้ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า และศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้า และศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) ในประเด็นการจัดระเบียบและสำรวจแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรในพื้นที่ชุมชนถัดจากแนวชายแดน, ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ,
ปัญหาการควบคุม/กักกันและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างในพื้นที่เนื่องจากไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง, มาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย และการควบคุมการดำเนินต่าง ๆ ตามแนวชายแดน
หลังจากนั้น พลเอก สุพจน์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ณ ฐานปฏิบัติการบ้านแม่โกนเกน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4
พร้อมสังเกตการณ์การควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ สถานที่กักกันแรงงานต่างด้าว (Organization Quarantine : OQ) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ช่องทางบ้านท่าอาจ ตำบลท่าสาย อำเภอแม่สอด
พลเอก สุพจน์ ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 อย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และโรคติดต่ออื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
error: Content is protected !!