วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ศรมน. -กอ.รมน. สั่ง กอ.รมน.ภาค – กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการกับหน่วยในพื้นที่ ติดตามแรงงาน เคลื่อนย้ายข้ามเขตจังหวัด แรงงาน จากพื้นที่สีแดง

ศรมน. -กอ.รมน.
สั่ง กอ.รมน.ภาค – กอ.รมน.จังหวัด
บูรณาการกับหน่วยในพื้นที่
ติดตามแรงงาน เคลื่อนย้ายข้ามเขตจังหวัด
แรงงาน จากพื้นที่สีแดง
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราว
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
พร้อมสร้างความเข้าใจ
กับผู้ประกอบการและแรงงาน
ป้องกันโควิดฯแพร่
.
พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548
ฉบับที่ 25 เรื่อง การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
โดยสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง สั่งหยุดทำงานก่อสร้าง และห้ามแรงงานเคลื่อนย้ายเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) โดยมีผลตั้งแต่ 28มิ.ย.2564 เป็นต้นไป นั้น
พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้มอบแนวทางเร่งด่วนตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 25) ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยในพื้นที่กำกับติดตามการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามเขตจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานที่เดินทางมาจากในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
รวมทั้งบูรณาการร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและแรงงาน ถึงเหตุผลความจำเป็นในมาตรการชั่วคราวที่กำหนด
และขอความร่วมมือกับประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
พร้อมทั้งขอให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการตรวจเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่เสี่ยงด้วยวิธีคัดกรองเชิงรุกและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเพื่อจำกัดพื้นที่แพร่ระบาด
หากพบการแพร่ระบาด เป็นกลุ่มก้อนจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่, กลุ่มเปราะบาง, ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ กอ.รมน. หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากประชาชน โดยปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวที่กำหนด และยังคงขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
โดยที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นจับกุมแรงงานต่างด้าว ที่หลบหนีเข้าเมืองได้จากการแจ้งเบาะแสเข้ามาที่สายด่วนความมั่นคง1374
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!