วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค 4” ตรวจทุกขั้นตอน การรับ ทหารใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่ สงขลา

29 มิ.ย. 2021
196
“แม่ทัพภาค 4” ตรวจทุกขั้นตอน
การรับ ทหารใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่ สงขลา
เตือน ดูแล ทหารใหม่ ใกล้ชิด ป้องกันโควิดฯ 3 ขั้นตอน
กำชับ ดูแล ทั้ง กาย-ใจ ให้ เป็นทหารของชาติ
สร้างให้ภูมิใจในการเป็นทหาร
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ที่กำลังจะเข้ามาประจำการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ ที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พร้อมดู การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารใหม่ เน้นย้ำการปฏิบัติต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
พร้อม ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติต่างๆ แก่คณะผู้บังคับบัญชา ผู้ฝึกทหารใหม่ ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำผู้ฝึกทหารใหม่ ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งการรับทหารใหม่เข้ามาในหน่วย ทุกคนมีหน้าที่ที่จะฝึกอบรม สอนให้บุคคลพลเรือนมีระเบียบวินัยเป็น ทหารของชาติ
โดยการที่จะทำให้ทหารใหม่เป็นทหารที่ดีก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของครูฝึก และเจ้าหน้าที่ทุกนายในหน่วยฝึก เมื่อหน่วยมีทหารที่ดีมีคุณภาพ ก็จะทำให้หน่วยมีประสิทธิภาพ กองทัพก็จะมีประสิทธิภาพในที่สุด อันจะได้มาซึ่งการปฏิบัติภารกิจทางทหาร และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งยังกำชับถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid- 19 มีความรุนแรงในปัจจุบัน ให้หน่วยฝึกปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกองทัพบก และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยฝึกวางแผนการปฏิบัติตาม รปจ. ให้มีความเหมาะสม
นอกจากนี้ในห้วงการฝึกผลัดที่ 1สภาพอากาศร้อน ให้หน่วยฝึกระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคลมร้อน หรือปัญหาสุขภาพอื่นได้ ดูแลสวัสดิการ และสิทธิต่างๆให้เป็นไปตามสิทธิ์ ทั้งให้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ จัดที่พัก จัดเตรียมมีสถานที่ประกอบพิธีศาสนกิจให้พร้อม รวมทั้งอาหารที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอ และอื่นๆอย่างเหมาะสมอีกด้วย
และเน้นย้ำ นโยบายการเตรียมการรับทหารใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพดำเนินการรับทหารใหม่ ที่จะเดินทางเข้ามารายงานตัว จึงจะมีการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเตรียมการ คือ ภายหลังจากการฝึกครูและผู้ช่วยครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการกักตัวเจ้าหน้าที่จำนวน 14 วันก่อนเริ่มทำการฝึก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2564
2.การดำเนินวิธีในการรับทหารใหม่ ซึ่งจะมีการควบคุมการรายงานตัวในสถานที่ที่ว่าการอำเภอ หรือมณฑลทหารบก
และแยกกลุ่มทหารที่รายงานตัวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ที่มีอาการและเสี่ยง 2.ไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยง 3.ไม่มีอาการ ไม่มีความเสี่ยง รวมถึงในการเคลื่อนย้ายจะมีการเพิ่มรถให้มากขึ้น จำนวนเที่ยวของรถมีมากขึ้น มีการเว้นระยะห่างระหว่างการโดยสาร
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นจะกักตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าว
3.การปฏิบัติการในพื้นที่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ คือ การฝึกในลักษณะปิด (บับเบิ้ลเทรนนิ่งแอเรีย) มีทั้งการตรวจสอบ การคัดกรอง การกักตัวและมาตรการของการควบคุมในการพบปะ โดยจำกัดสถานที่ เพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่หน่วยฝึก และลดการกระจายเชื้อเข้าสู่หน่วยทหารและชุมชน รวมถึงเพื่อควบคุมการติดเชื้อของหน่วยฝึกในกรณีที่มีการแพร่ระบาด
error: Content is protected !!