วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ครม.ขยายเวลา มาตรการภาษี ช่วยเหลือ-ส่งเสริมการลงทุน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครม.ขยายเวลา
มาตรการภาษี ช่วยเหลือ-ส่งเสริมการลงทุน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อม 6 มาตรการ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
แม้ รัฐสูญเสียรายได้ 2,250 ล้านบาท
แต่ เพิ่มการจ้างงาน และพัฒนาพื้นที้
.
.
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติการขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 มาตรการ จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย
1.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 0.1 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเหลือร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรบการขายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.1 เป็นต้น
มาตรการที่ 2 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า
มาตรการที่ 3 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการ โดยสามารถนำมาหักรายจ่ายการลงทุนในทรัพย์สินได้ 2 เท่า
มาตรการที่ 4 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่(New Start-Up) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้New Start-up เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
มาตรการที่ 5 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกพื้นที่ไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน
และมาตรการที่ 6 มาตรการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกพื้นที่กับกิจการที่มีศักยภาพในท้องที่ โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นได้ 2 เท่า
ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประมาณการสูญเสียรายได้จาก 6 มาตรการ ประมาณปีละ 2,250 ล้านบาท แต่จะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประกอบด้วย เพิ่มสภาพคล่องให้แก่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ,สร้างความเชื่อมั่นและช่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ประกอบการ, สนับสนุนการค้าและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ส่งเสริมการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่บุคลากร และกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานในจังหวัดชายแดนใต้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!