วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ครม.เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการ”ภาษาแห่งชาติ”

ครม.เห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบัติการ”ภาษาแห่งชาติ”
วางยุทธศาสตร์พัฒนา ทักษะ
ความสามารถด้านภาษา
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
รวม ภาษาถิ่น-วรรณกรรม -ภูมิปัญญาท้องถิ่น-คนพิการ-ภาษานานาชาติ-ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
.
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ ปี2564-2565
ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงาน โครงการ ที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของของแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2565
ทั้งนี้ตามแผนฯจะมี 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1.ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การยอมรับการเป็นสังคมพหุลักษณ์และมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
2.พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติด้วยการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย
3.ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์
4.รักษา สืบทอดการใช้ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาแม่ทั้งในชีวิตประจำวันและในระบบการศึกษา
5.พัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
6. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและสื่อเพื่อการสื่อสารการดำรงชีวิตและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯมีดังนี้คือ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ, เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ,
สร้างความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , จัดทำแผนงานการจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม, สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ และ ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ประชาชนชาวไทยดูแลรักษาและส่งเสริมสนับสนุนภาษา วรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น, คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ, ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษานานาชาติและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และผู้แสวงหางานทำในประเทศไทยใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า ""ภาษาแห่งชาติ" "ภาษาแ 49N. 49N"
error: Content is protected !!