วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ครม. แต่งตั้ง “ฉันทานนท์-เกศทิพย์” เป็น โฆษก กระทรวงเกษตร-ศึกษาธิการ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ]
เนื่องจาก กษ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของ กษ. ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กษ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กษ. จึงได้มีคำสั่งที่ 1464/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก กษ. ดังนี้
1. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นโฆษก กษ.
2. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นรองโฆษก กษ.
3. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นรองโฆษก กษ.
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. ลาออกจากตำแหน่งโฆษก ศธ. (ฝ่ายข้าราชการประจำ) ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ตลอดจนผลการดำเนินงานของ ศธ. เป็นไปอย่างคล่องตัว
จึงได้แต่งตั้ง นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นโฆษก ศธ. ซึ่ง ศธ. ได้มีคำสั่งที่ สป 389/2564 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ด้วยแล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!