วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“บิ๊กแก้ว” เปืด วอร์รูม CAS53 ประชุม กอ.ชายแดน-เพื่อนบ้าน วาระพิเศษ

“บิ๊กแก้ว”
เปืด วอร์รูม CAS53
ประชุม กอ.ชายแดน-เพื่อนบ้าน
วาระพิเศษ
สั่ง 32 จังหวัดชายแดน
ขับเคลื่อนแก้ แรงงานต่างด้าว ทั้งระบบ
นำแรงงานเข้าให้ถูกกม.
เร่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศ
จัดการ ด้านสาธารณสุข-สอบสวนโรค
ให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานที่ถูกกม.กวดขันเร่งจับแรงงานผิดกม.
เปลี่ยนแผน ส่ง “เสธ.ทหาร” ไปลงพื้นที้ตรวจชายแดน ตาก แทน
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) วาระพิเศษ ครั้งที่2/2564 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่ ห้อง CAS 63  บก.กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญและเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วยกลไก กองอำนวยการฯ ซึ่งช่วยกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น การนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยถูกกฏหมาย
การนำแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศเข้าสู่ระบบโดยเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม สืบสวน สอบสวน ดำเนินคดี
การดำเนินการด้านสาธารณสุขและการสอบสวนโรคแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สถานประกอบการตระหนักและรับผิดชอบโดยการจ้างแรงงานที่ถูกกฏหมาย ควบคู่กับการกวดขันจับกุมแรงงานผิดกฏหมาย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด (ศส.ชท.จังหวัด) ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 32 จังหวัด ให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนและมีความเป็นเอกภาพ
ทั้งนี้ นโยบายของผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนได้ตระหนักและปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มขีดความสามารถ ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของกลไก ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนกลไกให้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องตามหน้าที่ของแต่ละส่วน
ภายหลังการประชุม พลเอกเฉลิมพล ได้กรุณามอบหมายให้ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นหัวหน้าคณะของกองอำนวยการฯ ในการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดตาก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดตาก
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!