วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพเกรียง”เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 แหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองและชุมชนใกล้เคียง

26 มิ.ย. 2021
220

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพลพัฒนาที่ 4  พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหา และข้อขัดข้อง รวมทั้งแนะนำการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุง และพัฒนา ต่อยอดการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้แก่กำลังพล ครอบครัว และชุมชน โดยมี พลตรีสิรภพ ศุภวานิช  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนา 4 ส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ แนะนำการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการผลผลิตทางการเกษตรจากค่ายทหาร  ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ไว้สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงาน หรือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน และเพื่อช่วยสร้างอาชีพ และแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองพลพัฒนาที่ 4 เริ่มดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเป็น ศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้ความร่วมมือกับส่วนราชการของจังหวัดสงขลา โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียง

error: Content is protected !!