วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ทีมที่ปรึกษา รมว.DES เยี่ยมกลาโหม

25 มิ.ย. 2021
780
ทีมที่ปรึกษา รมว.DES
เยี่ยมกลาโหม
หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านไซเบอร์
ด้านกิจการอวกาศ
.
พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กลาโหม
ต้อนรับ คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นำโดย นายปรพล อดิเรกสาร นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี, ดร.พสุ เเก้วปลั่ง, นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ และ นายมงคล นฤนาทดำรงค์ เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กลาโหม
โดยมี พลตรี นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ, พลตรี เสรี สุคณธมาลัย รองเจ้ากรมฯ ต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านไซเบอร์ และด้านกิจการอวกาศ
รวมทั้ง แนวทางการประสานความร่วมมือกันในอนาคต ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน
error: Content is protected !!