วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“ผบ.กองเรือยุทธการ” เดิน เลียบท่าเรือ แหลมเทียน เยี่ยม ลูกน้อง ตามเรือหลวง

24 มิ.ย. 2021
331
“ผบ.กองเรือยุทธการ”
เดิน เลียบท่าเรือ แหลมเทียน
เยี่ยม ลูกน้อง ตามเรือหลวง
พร้อม พืชผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ ไข่เป็ด
จาก โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบ “โคก หนอง นา” มาฝาก
.
“บิ๊กปู” พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.)นำผลผลิตทางการเกษตร ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไข่ไก่ และไข่เป็ด ที่ผลิตได้ จากการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ที่กองเรือยุทธการได้พัฒนาไว้ ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ กองการฝึกกองเรือยุทธการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และสวนสวนผักรักษ์สุข โดยชมรมภริยากองเรือยุทธการ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ นำไปแบ่งปันให้กับหน่วยเรือที่จอด ณ ท่าเรือแหลมเทียน ให้นำไปใช้ประกอบอาหารให้กำลังพลบนเรือได้รับประทาน และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้กำลังพลของกองเรือยุทธการ เห็นผลที่ได้ในการปลูกผักปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค
และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย น้อมนำตามแนวทางที่ได้ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
: กองเรือยุทธการ
error: Content is protected !!