วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ผบ.สูงสุด-ผบ.เหล่าทัพ หนุน เดินหน้า ฝึก Cobra Gold 2021 กับสหรัฐฯ กค.-สค.นี้

ผบ.สูงสุด-ผบ.เหล่าทัพ หนุน เดินหน้า ฝึก Cobra Gold 2021 กับสหรัฐฯ กค.-สค.นี้
แต่ปรับรูปแบบการฝึก-ลดจำนวนกำลังพล ร่วมฝึก
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วม ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
โดยก่อนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ได้มีการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ การฝึก Cobra Gold 2021 เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกเต็มรูปแบบได้
จึงได้หารือร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ โดยปรับรูปแบบการฝึกและลดจำนวนกำลังพลเข้ารับการฝึก ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมีกำหนดการฝึก คือ
– กลุ่มการฝึกการควบคุมบังคับบัญชา จัดฝึกระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ การฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) ณ อาคารม้าแดง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร.กร.) และการฝึกสงครามเครือข่าย (Cyber – X) ณ อาคาร Joint Movement Control Center กบร.กร
– กลุ่มการฝึกการช่วยเหลือประชาชน จัดฝึกระหว่างวันที่ ๑๒ ก.ค. – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะในหัวข้อการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR – TTX) ณ โรงแรมสิรินพลา จ.ระยอง และโครงการก่อสร้าง ๑ โครงการ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จ.สระแก้ว
– กลุ่มการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จัดฝึกระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ พื้นที่ จ.กระบี่ จ.เชียงใหม่ จ.ลพบุรี และ จ.ระยอง รวมถึงการฝึกกวาดล้างทุ่นระเบิดและการทำลาย ณ จ.สุรินทร์
แนวทางการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อฯ จากภายนอกประเทศมาแพร่ระบาดภายในประเทศ
โดยเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้มอบนโยบายและแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด (ศส.ชท.) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ใช้กลไก ศส.ชท. คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนร่วมกับทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจังต่อเนื่อง
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผบ.ทสส./ผอ.นชท.) ได้จัดการประชุมชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติของส่วนราชการ ตามกลไกของกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ให้จังหวัดชายแดนเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมายการลักลอบขนส่งยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย และการดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ชายแดน โดยให้บูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงานผ่านกลไก ศส.ชท. พร้อมทั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รอง ผอ.นชท.(๒) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติของ ศส.ชท.
โดยให้สามารถเรียกประชุมและสั่งการหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ, กองทัพภาคที่ ๑ – ๔, ทัพเรือภาคที่ ๑ – ๓ และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในฐานะศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ศค.ชท.) สนับสนุนการปฏิบัติของ ศส.ชท.
โดยให้กำลังทหารในพื้นที่กองทัพภาค ทัพเรือภาค และกองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติของ ศส.ชท. จังหวัดทั้งในพื้นที่ชายแดนทางบก และทางทะเล โดยในระดับส่วนกลาง กอ.นชท. จะช่วยกำกับดูแลและขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น การบูรณาการด้านการข่าว ติดตามการสืบสวน/สอบสวน/ ดำเนินคดี การนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยจะจัดการประชุมเป็นประจำทุก ๒ สัปดาห์
รวมทั้งจัดคณะไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดชายแดน เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหา เพื่อนำมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในส่วนกลาง
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!