วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“เสธ.ติ่ง” ตรวจความพร้อม หน่วยฝึกฯ บูรพาพยัคฆ์ พร้อมรับทหารใหม่ ผลัด 1/64

22 มิ.ย. 2021
259
“เสธ.ติ่ง” ตรวจความพร้อม
หน่วยฝึกฯ บูรพาพยัคฆ์
พร้อมรับทหารใหม่ ผลัด 1/64
35,916 นาย
เข้าค่าย1, 3 ก.ค. นี้
ปักเข็มวัคซีน ทันที
ส่วน ครูฝึก-ผู้ช่วยผู้ฝึก
กักตัว 14 วัน ตั้งแต่ 16 มิ.ย.64
ก่อน ฉีดวัคซีน ตามที่ สธ.-กห.จัดสรร
“รองเสธ.ติ่ง”พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ผอ.ศบค.19 ทบ.) และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ทั้ง พล.ร.2 รอ., มทบ.12 และ รพ.ค่ายจักรพงษ์
โดยได้รับฟังบรรยายสรุป และนำข้อสั่งการ ความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งข้อแนะนำจากกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นแนวทางเตรียมการให้กับหน่วย
พร้อมชมสาธิตการรับทหารใหม่ตามกรรมวิธีคัดกรองภายใต้มาตรการโควิด-19 ที่กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบกและกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการรับทหารใหม่
สำหรับแนวทางดังกล่าว ครอบคลุมมาตรการพิทักษ์พล, DMHTT ของ ศบค. และกระบวนการคัดกรองสอบสวนโรคของ สธ. อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรายงานตัวแรกรับ ณ ที่ว่าการอำเภอ/ศาลากลางจังหวัด และมณฑลทหารบก ตลอดจนการเดินทางไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 311 หน่วยทั่วประเทศ
ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่ง สนับสนุนอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่สายแพทย์ คัดกรองอุณหภูมิ ซักประวัติทหารใหม่และตรวจหาเชื้อ ตั้งแต่ด่านแรกของการรายตัวที่ถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถพบผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และดำเนินการส่งต่อสถานพยาบาลให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป
ที่ผ่านมากองทัพบกได้ติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ในทุกมิติ ทั้งด้านกำลังพลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนาย อาทิ ผู้ฝึก ครูฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึก ที่เริ่มดำเนินการคัดกรองให้ปลอดภัยกักตัว 14 วัน ตั้งแต่ 16 มิ.ย.64 และจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับครูฝึกและเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทุกนายโดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ตามความเร่งด่วนในการบริหารจัดการวัคซีนของ สธ. และความเร่งด่วนที่กระทรวงกลาโหมจัดสรรให้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ ควบคู่ไปกับการอบรมทบทวนแนวทางการฝึก และซักซ้อมแผนปฏิบัติการรับทหารใหม่อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามมาตรการที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของสถานที่มีการแยกพื้นที่ฝึกและพื้นที่กัก (Unit Quarantine) รวมทั้งพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน, ปรับรูปแบบการฝึกลักษณะกำหนดเฉพาะพื้นที่และมีการควบคุมสูงสุดในพื้นที่นั้นๆ (Bubble and Sealed) 
พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์ และชุดเสนารักษ์คัดกรอง ซักประวัติและสังเกตอาการในพื้นที่การฝึกอย่างใกล้ชิด รวมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึกและการดูแลปฏิบัติตนให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ เตรียมความพร้อมในทุกด้านควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลและแนวทางของ ศบค. เพื่อเป็น “หน่วยทหารปลอดโควิด” มีความปลอดภัยทั้งในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป พร้อมรับทหารกองประจำการ
ขอให้เชื่อมั่นในแนวทางดำเนินการที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างดีที่สุด เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมต่อการเข้ากองประจำการ ซึ่งกองทัพบกยังคงสิทธิและสวัสดิการสำหรับทหารใหม่ตามปกติ 
และมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกเตรียมดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ทั้ง 35,916 นาย ในโอกาสแรกที่เดินทางถึงหน่วยฝึก เพื่อร่วมวาระแห่งชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดหรือการสูญเสียกำลังพล สามารถดำรงการฝึกและปฏิบัติในทุกภารกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างปลอดภัย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!