วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ครม.”บิ๊กตู่”เห็นชอบ ร่างประกาศ กก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ครม. บิ๊กตู่เห็นชอบ ร่างประกาศ กก.นโยบาย อวก อวกาศแห่งชาติ แห่ง"
ครม.”บิ๊กตู่”เห็นชอบ
ร่างประกาศ กก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ
ที่ “บิ๊กป้อม” เป็นหัว
ออกกฏ ให้ อนุญาต “ดาวเทียมต่างชาติ”
ให้บริการในประเทศ เชิงพาณิชย์
ในนามรัฐ
เปิดช่อง ตั้งเงื่อนไข
การเข้าสู่ตลาด ดาวเทียมต่างชาติ
ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
ต้องมีใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม -กิจการโทรทัศน์-กิจการกระจายเสียง
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์
ซึ่งหลักเกณฑ์มี สาระสำคัญดังนี้คือ ให้ใช้บังคับกับการอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมกรณีผู้ให้บริการ ประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารแก่บุคคลอื่น
รวมถึงกรณีผู้ประกอบกิจการดาวเทียมต่างชาติ ที่ประสงค์จะประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
หรือกิจการกระจายเสียง
สำหรับการกำหนดให้การพิจารณาว่า รัฐใดเป็นรัฐเจ้าของดาวเทียม จะต้องพิจารณาจากรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิ ข่ายงานดาวเทียมตามทะเบียนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นหลัก
หากรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิข่ายงานดาวเทียมตามทะเบียนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ไม่ใช่รัฐที่มีความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับดาวเทียม ให้พิจารณาจากรัฐที่มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงานของดาวเทียมนั้น หรือรัฐที่มีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติตนถือหุ้นข้างมาก และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของดาวเทียมเป็นลำดับต่อไป
นอกจากนี้ร่างประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ประเทศไทย อาจตั้งเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดของดาวเทียมต่างชาติ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงได้
ขณะเดียวกันได้กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศไทยเชิงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้คือ
1.ประกอบกิจการดาวเทียมไทยที่ประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของรัฐเจ้าของดาวเทียมที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ในการประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารแก่บุคคลอื่น
2.ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมต่างชาติของรัฐเจ้าของดาวเทียมที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกที่ประสงค์จะประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย โดยผู้ประสงค์จะประกอบกิจการต้องยื่นขอรับอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กสทช.กำหนด
พร้อมกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบและจัดทำข้อเสนอแนะเมื่อประกาศฉบับนี้บังคับใช้ไปแล้ว 3ปี เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ต่อไป
error: Content is protected !!