วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค 4” ประชุม นักรบชุดดำ

18 มิ.ย. 2021
323
“แม่ทัพภาค 4”
ประชุม นักรบชุดดำ
กรมทหารพราน ชายแดนใต้
แนะ ใช้ ยุทโธปกรณ์-เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ดูแลประชาชน กำลังพลให้ปลอดภัย
พร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ
พัฒนาศักยภาพหน่วยกำลังรบ
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามคดีสำคัญในห้วงที่ผ่านมา
ที่ ห้องประชุมพรานไพร กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
รวมทั้งมาตรการในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ด้วยยุทธศาสตร์คนดีไม่สร้างเงื่อนไข และการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19
โดยมีพันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บังคับการกรมทหารพราน และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
แม่ทัพภาค 4 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้คงประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชา และดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งผู้บังคับการกรมทหารพรานจะต้องเป็นผู้วางแผน และขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ใช้ยุทโธปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อดูแลพื้นที่ ดูแลพี่น้องประชาชน และกำลังพลให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ พร้อมพัฒนาศักยภาพหน่วยกำลังรบ ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำกำลังพลถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้ปฏิบัติตาม ศบค.กำหนด อย่างเคร่งครัด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่าง ครอบคลุมทุกมิติ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!