วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชย์ฯ แก่ “ผช.ทูต ทบ.สหรัฐอเมริกา”

17 มิ.ย. 2021
415
โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชย์ฯ
แก่ Colonel Larry J. Redmon
“ผช.ทูต ทบ.สหรัฐอเมริกา”
เพื่อเป็นเกียรติ สืบไป
ในฐานะ นายทหาร ผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ทบ.ไทย-สหรัฐฯ
การประสานความร่วมมือทางทหาร
ความมั่นคง การฝึก การศึกษา
หลัง เป็นนายทหารรบพิเศษสหรัฐฯ Green Beret ที่มีบทบาทในการพัฒนาหน่วยรบพิเศษ ของทบ. และความทันสมัยของ ทบ.ไทย มาหลายสิบปี
.
ได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่ พันเอก แลร์รี่ เจ. เรดมอน (Colonel Larry J. Redmon)
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกสหรัฐอเมริกาประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้กองทัพของทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด
และ ส่งเสริมความมั่นคงของกองทัพบกด้วยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการฝึกทางทหาร การศึกษาทางทหาร และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบก สหรัฐอเมริกา อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้ประสานงานการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน ระหว่างกัน ของผู้บัญชาการทหารบกของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ให้มีความแน่นแพ้นยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศโดยส่วนรวม.
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
error: Content is protected !!