วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพเกรียง” เยี่ยม “บ้านอุ่นไอรัก”

15 มิ.ย. 2021
197
“แม่ทัพเกรียง”
เยี่ยม “บ้านอุ่นไอรัก”
ให้กำลังใจ ผู้บำบัด ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
ผู้นำศาสนา ท่องถิ่น ร่วมมือ
ฉก.ปัตตานี -กลุ่มทำดีมีอาชีพ กลุ่มเสื้อเขียว
ช่วยกัน
ทหารพัฒนา ภาค4 ขุดเจาะ บาดาลน้ำลึก ให้
.
ที่ บ้านอุ่นไอรัก หมู่ที่ 1 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ….พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ติดตามการดำเนินโครงการ พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด และ เจ้าหน้าที่ประจำบ้านอุ่นไอรัก
และ มอบระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา บ่อบาดาลขนาดความลึก 120 เมตร และระบบไฟฟ้าประจำศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรัก เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้มีสิ่งสาธารณูปโภคได้ใช้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังใจในการต่อสู้พร้อมเอาชนะยาเสพติด กลับสู่สังคมได้โดยเร็ว
พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการเเพร่ระบาดของเชื่อ covid 19 ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการบำบัด
โดยมีพลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42, กลุ่มทำดีมีอาชีพ กลุ่มเสื้อเขียว ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับสนับสนุนสิ่งของร่วมกิจกรรม
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ที่ประกอบไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือได้ว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ให้กับชุมชน ผู้ติดยาเสพติด คือคนหลงผิดแล้วมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการสถานบำบัดรักษาบ้านอุ่นไอรัก เป็นสถานที่เยี่ยวยา บำบัด และฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ที่หลงผิดได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม ขอบคุณทุกคนที่มองเห็นปัญหาและลงมือทำ ช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดนั่นก็คือ ลูกหลานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ห่างไกลจากยาเสพติด และมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันในอนาคตต่อไป
ต้องขอขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินงาน ทั้งการปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้เข้ารับการบำบัด ให้การสนับสนุนด้านต่างๆให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
และ ฝากถึงผู้เข้ารับการบำบัดทุกคน จงเชื่อมัน และใช้พลังศรัทธาที่มี ฟ่าฟันอุปสรรค ปัญหา และเดินหน้าให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อคนที่เรารัก
สำหรับศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรัก เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักศาสนาอิสลาม ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนบำบัด CBTX ปัจจุบันบ้านอุ่นไอรักแห่งนี้ มียอดผู้บำบัด จำนวน 416 คน
ที่ผ่านมาได้มีปัญหาในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ คือปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค จึงได้หารือกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานดำเนินการกับสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะ บาดาลน้ำลึก เพื่อนำมาใช้ในศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรักได้เพียงพอต่อการรองรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มั่นคงและยั่งยืน
error: Content is protected !!