วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

กองเรือยุทธการ อบรมพลทหาร “โคก หนอง นา”รุ่น 3

15 มิ.ย. 2021
160
“บิ๊กปู”
จัดอบรมพลทหาร กองเรือยุทธการ
“โคก หนอง นา”รุ่น 3
ให้ความรู้ “ศาสตร์พระราชา”
เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์
ปลูกผัก กินเอง เลี้ยงตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย
พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการพร้อมสมาชิกในชมรม เยี่ยมชมดูงานในการเรียนการสอน ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พลทหารในกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ จำนวน 50 นาย ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อปลูกฝังในเรื่องของเกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา)
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นการสอนภาคทฤษฏี และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ณ สวนผักรักษ์สุขของกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
การให้ความรู้นั้นจะเป็นการสอนการเตรียมดินเพาะกล้า ดินปลูก เพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) การเพาะต้นกล้าผัก การทำน้ำหมัก/จุลินทรีย์ สำหรับบำรุงพืชผักและดิน การจัดการแมลงศัตรูพืช เพื่อส่งเสริมให้พลทหาร มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย น้อมนำตามแนวทางที่ได้ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งในช่วงโควิดฯระบาดแบบนี้ เสบียงอาหารเป็นเรื่องสำคัญ เราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่มีการปรับสูงขึ้น หรือการปิดตัวหรืองดการจำหน่ายของแหล่งขายอาหารในภาวะต่าง ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก
การมีวัตถุดิบที่หลากหลายเก็บไว้ในบ้าน หรือหน่วยงาน เพื่อทำอาหารกินเองนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
โดยนอกจากเนื้อสัตว์ และเครื่องเทศแล้ว
ก็คือ “ผักสวนครัวที่ปลูกเอง” เพราะถ้าปลูกไว้ได้มากพอ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินได้แล้ว ยังได้งานอดิเรกใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
งานนี้ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้นำคณะภริยาสมาชิกในชมรม ร่วมเข้าศึกษาดูงานในการเรียนการสอน การเตรียมดินเพาะกล้า และการทำน้ำหมัก/จุลินทรีย์ ณ สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ เพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ให้กำลังพลในกองเรือยุทธการนำมาประยุกต์ใช้ในครอบครัว
: กองเรือยุทธการ
error: Content is protected !!