วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“แม่ทัพเกรียง” ขับเรือเอง ร่วม ปล่อยปลา กุ้งก้ามกราม 3 ล้านตัว

“แม่ทัพเกรียง” ขับเรือเอง
ร่วม ปล่อยปลา กุ้งก้ามกราม 3 ล้านตัว
ฟื้นรับบนิเวศ “คลองภูมี”เส้นเลือดหลัก
คนสงขลา
หลัง เจอขบวนการลักลอบ ดูดทราย
มายาวนาน
จัดกิจกรรม “น้ำคือชีวิต วันคลองภูมี”
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 บินสำรวจตรวจ คลองภูมี และเป็นประธานเปิดกิจกรรม “น้ำคือชีวิต (วันคลองภูมี)” ตามโครงการ สร้างจิตสำนึก เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ที่ หาดปากบางภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพของคลองภูมี ภายหลังถูกขบวนการดูดทรายเถื่อนลักลอบทำลายอย่างหนักในห้วงที่ผ่านมา
และ ยังได้ร่วมปล่อยกุ้ง ปล่อยปลาลงสู่คลองภูมี พร้อมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน
แม่ทัพภาค 4 ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆ ซึ่งความเสื่อมโทรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์
โดยคลองภูมีเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักในการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค แหล่งอาศัย และที่ทำกิน แต่ในปัจจุบันปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลองภูมี ส่งผลให้ทรัพยากรน้ำเกิดปัญหามากมาย
และขอขอบคุณภาคส่วนต่าง ๆในพื้นที่ ที่ได้ร่วมรณรงค์ ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์คลองภูมี สร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพของแม่น้ำลำคลอง ให้เกิดความรัก และหวงแหนมากยิ่งขึ้น
โดยกองทัพบกพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้คลองภูมีกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หวังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งด้าน ทรัพยากรป่าไม้ ด้านทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหนรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ อละเฝ้าระวังการทำลาย สิ่งแวดล้อมต่างๆ
วันนึ้ ปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม จำนวน 3 ล้านตัว ที่ กองพลพัฒนาที่4 โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4 ช่วยจัดเตรียมไว้ปล่อย ลงสู่คลองภูมี เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและเป็นการ เพิ่มขยายพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่คลองภูมี และทะเลสาบสงขลา
error: Content is protected !!