วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทีม PMOC “บิ๊กตู่” แจง “งบลับ”

ทีม PMOC “บิ๊กตู่”
แจง “งบลับ”
เงินที่ใช้ในลักษณะปกปิด เพื่อความมั่นคง
มักใช้ ด้านการป้องกันประเทศ -ปราบปรามยาเสพติด -ด้านการข่าว
แต่ยึดระเบียบสำนักนายกฯงบลับ 2547
และถูกตรวจสอบ โดย สตง.
หลังฝ่ายค้าน แฉ มีงบลับ ราว 1 พันล้านบาท
ทั้ง กลาโหม -สำนักนายกฯ -สมช. -สขช.-กต.-แรงงาน
เพจ PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีชี้แจง ข้อเท็จจริงเรื่องงบลับ หลังจากถูกฝ่ายค้าน โดย นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปราย ในร่าง พรบ.งบประมาณ 2565 ที่ มีทั้ง งบฯลับ กระทรวงกลาโหม ราว 500 ล้านบาท เช่น กองทัพบก 290 ล้านบาท กองทัพเรือ 62 ล้านบาท กองทัพอากาศ 30 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 32 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 55 ล้านบาท
รวมทั้ง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 558 ล้านบาท สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 60 ล้านบาท สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 232 ล้านบาท สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 50 ล้านบาท กระทรวงต่างประเทศ8 ล้านบาท กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน 5 ล้านบาท รวมแล้วมีงบฯลับ ราว 1,000 ล้านบาท นั้น
โดย เพจPMOC ระบุว่า “งบลับ” หรือ “เงินราชการลับ” หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดให้เป็นเงินราชการลับหรือที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมให้เป็นเงินราชการลับ หรือเป็นเงินที่ใช้จ่ายดำเนินงานในลักษณะปกปิด เพื่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์การใช้เงินราชการลับ มีไว้เพื่อความมั่นคงและป้องกันราชอาณาจักร ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการข่าว ภารกิจอื่นที่ต้องปกปิดเพื่อประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนและความมั่นคงของชาติ
ซึ่งการใช้งบลับ ต้องเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ.2547 ที่บัญญัติขึ้นในสมัยรัฐบาลปี 2547
นอกจากนี้ การใช้งบประมาณยังต้องได้รับการตรวจสอบตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 โดย สตง. ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ พ.ศ.2545
ปัจจุบัน พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 0.03 ของงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับช่วง10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ช่วงปี พ.ศ.2547 – 2549 มีการตั้งงบลับเป็นสัดส่วนเพิ่มเป็น ร้อยละ 0.05 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
: ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
:PMOC
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "งบลับ ลับจริงมั้ย ตรวจสอบได้มั้ย?"
error: Content is protected !!