วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่”ตั้ง “แด๊ก ธนกร” เป็นโฆษก ศบศ.

“บิ๊กตู่”ตั้ง “แด๊ก ธนกร” เป็นโฆษก ศบศ.
กระบอก เสียง “ศบค.เศรษฐกิจ”
ช่วย ทำความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์ มาตรการเศรษฐกิจ
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง
มีรายงานว่า จากที่มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 26/2563 เรื่องการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบศ.)ได้ระบุอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 2.2(4 )ให้ประธานกรรมการมอบหมายผู้ที่เหมาะสม ทำหน้าที่ผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในนามของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มาตรการเศรษฐกิจและการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและบรรลุเป้าหมาย นั้ร
เพื่อให้การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศบศ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นโฆษกประจำ ศบศ.เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่สื่อมวลชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
โดยนายดนุชา พิชญนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ ลงนาม ให้ความเห็นชอบแล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "บิ๊กตู่ ตั้ง ธนกร เป็น โฆษก ศบค.เศรษฐกิจ"
error: Content is protected !!