วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ครม.เห็นชอบ 2 ร่าง ปฏิญญา ADMM -ADMM Plus บรูไน

ครม.เห็นชอบ
2 ร่าง ปฏิญญา
ADMM -ADMM Plus บรูไน
ประชุม รมว.กลาโหมAsean
15-16 มิย.
แก้ปัญหาในทะเลจีนใต้อย่างสร้างสรรค์และสันติ- รับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคง
ความร่วมมือด้านการทหารพร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆของภูมิภาค
.
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)8 มิย. นั้น ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาสมัยพิเศษของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 15 (15th ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 8 (8th ADMM – Plus) รวม 2 ฉบับ
ซึ่งจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมที่กระทรวงกลาโหม บูรไน เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับสาระสำคัญของร่างปฏิญญาฯ ทั้ง 2 ฉบับ เป็นการแสดงเจตนารมณ์เชิงนโยบายร่วมกันเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM และ ADMM – Plus เพื่อส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจและพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ร่างปฏิญญาบันดาร์ เสรี เบกาวัน เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต สันติภาพ และความมั่งคั่งของอาเซียน มีสาระสำคัญ อาทิ
-ร่วมกันแก้ปัญหาในประเด็นทะเลจีนใต้อย่างสร้างสรรค์และสันติ โดยยึดมั่นในการสนับสนุนความมั่นคงทางทะเล ความปลอดภัย เสรีภาพการเดินเรือและการบินข้ามน่านฟ้า เพื่อนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาททะเลจีนใต้อย่างสันติ
-เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของอาเซียนและภาคีภายนอก เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด19 ผ่านศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
-รับรองร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ที่เสนอโดยประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 8 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุม ADMM และ ADMM – Plus โดยไม่มีการลงนามในเอกสาร
2.ร่างปฏิญญาบันดาร์ เสรี เบกาวัน ของการประชุม ADMM – Plus เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต สันติภาพ และความมั่งคั่ง ของอาเซียน มีสาระสำคัญ อาทิ
-พันธมิตรอาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้การสนับสนุนต่อการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคง ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคระบาด และการบรรเทาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
-แสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารของภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ของภูมิภาค
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!