วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ประชาชน แนะ ทหารเน้นหน้าที่หลักของกองทัพให้ดี เรื่องอื่น ไม่ต้อง!!

ผลโพลล์ ทบ.
ประชาชน พอใจ -รับรู้ บทบาททหาร
ช่วยตั้ง รพ.สนาม -บริจาคเลือด มากที่สุด
และ สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกม.
แต่ไม่รู้ ทหาร จัดรถรับ -ส่ง ผู้เสียชีวิต จากรพ.ไปยังฌาปนสถานทบ.ฟรี -บริการตัดผมถึงบ้าน -ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรถึงบ้าน
พบ ข้อเสนอ ให้ทหารเน้นการปฏิบัติหน้าที่หลักของกองทัพ ให้ดี
เรื่องอื่น ที่ไม่เชี่ยวชาญ ไม่ใช่ หน้าที่รับผิดชอบ ก็ไม่ต้อง
แต่ ไม่ได้มีการระบุ ตัวอย่างใดๆ
แต่คาดว่า ปม บทบาททางการเมือง
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทของกองทัพบก
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ที่จัดทำโดย สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ร่วมกับสวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดย สำรวจความคิดเห็น โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ เก็บรวบรวมข้อมูล ในห้วง 25 – 30 พฤษภาคม 2564 จำนวน 10,880 ตัวอย่าง
ทั้งนี้ผลการสำรวจพบว่า ประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถาม ติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกวัน มากถึงร้อยละ 74.19
โดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกวิตกกังวล
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ร้อยละ 33.46
ส่วน บทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ที่รับรู้มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ร้อยละ 86.74 รองลงมาคือการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ร้อยละ 84.99 และ การส่งทหารช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามให้กับรัฐบาล ร้อยละ 81.52
ส่วนบทบาทที่มีการรับรู้น้อย ได้แก่ การจัดรถรับ – ส่ง ผู้เสียชีวิต จากโรงพยาบาลไปยังฌาปณสถานของกองทัพบกฟรี ร้อยละ 69.74 ทหารออกให้บริการตัดผมถึงบ้าน ร้อยละ63.94 และทหารให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรถึงบ้าน มีการรับรู้น้อยที่สุดร้อยละ 62.82
สำหรับภาพรวมความพึงพอใจต่อบทบาทของกองทัพบก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 โดยประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือทหารบริจาคโลหิตเพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิต ค่าเฉลี่ย 4.00
รองลงมาคือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ค่าเฉลี่ย 3.98 การส่งทหารช่วยสร้าง โรงพยาบาลสนามให้กับรัฐบาล ค่าเฉลี่ย 3.97
ทั้งนี้ประชาชน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (นำเสนอ 3 อันดับแรก) ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม = 5
– ให้กองทัพบกเน้นการปฏิบัติหน้าที่หลักของกองทัพให้ดี สำหรับงานในส่วนอื่นควรให้แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการแทน
– เจ้าหน้าที่ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ไม่เลือกปฏิบัติ เร่งสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความจริงใจในการปฏิบัติงาน
– รู้สึกดี ที่มีกองทัพบกช่วยดูแลอีกหน่วยงาน เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และอยากให้รักษา สุขภาพเพื่อทำหน้าที่ดูแลประชาชนต่อไป
error: Content is protected !!