วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน” คนใหม่ “สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต” รับสนองพระบรมราชโองการฯ

31 พ.ค. 2021
363
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยใน วันนี้(31 พฤษภาคม 2564) นายสมศักดิ์ ได้ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ ณ สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
“ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และจะ
ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ” นายสมศักดิ์ ระบุ
นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต อายุ 66 ปี
จบ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จบหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
เคยเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และระยอง
error: Content is protected !!