วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“บิ๊กนัต” อดีตผบ.ทอ. ใช้เทคโนโลยี่ Smart Farming ทำสวนทุเรียน เมืองจันท์ฯ ไฮเทคฯ Jetta Farm

“บิ๊กนัต” อดีตผบ.ทอ.
ใช้เทคโนโลยี่ Smart Farming
ทำสวนทุเรียน เมืองจันท์ฯ ไฮเทคฯ
Jetta Farm
สร้าง เครื่องเช็คคุณภาพ เนื้อทุเรียน
เครื่องวัดความสุกของทุเรียน
ตรวจหาปริมาณ %แป้ง
ไม้รอก เก็บทุเรียน
เครื่องชั่ง-อบน้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียน
ระบบเฝ้าตรวจสภาพภูมิอากาศ ที่จะมีผลต่อเนื้อทุเรียน
.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีต ผบ.ทอ. ที่เกษียณ แล้ว ไปทำสวนทุเรียน ที่บ้านเกิด จันทบุรี ทำสวน Jetta Farm โดยนำชื่อ call sign นักบิน ที่ว่า Jetta มาเป็น ชื่อสวนทุเรียน
โดยได้มีการ สร้าง นวัตกรรมในสวน-นวัตกรรมในครัว มาการขับเคลื่อนเมืองจันท์สู่ความเป็นมหานครผลไม้ (ของโลก)
โดยมี 1.ระบบเฝ้าตรวจสภาพภูมิอากาศ/ภูมิประเทศที่มีผลต่อการทำสวนผลไม้และมีผลต่อคุณภาพของผลไม้(รสชาติ-คุณค่าอาหาร)ซึ่งสร้างให้เห็นความแตกต่างระหว่างทุเรียน(ผลไม้)จันท์กับทุเรียน(ผลไม้)จากแหล่งอื่นของโลก โดยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการล่วงหน้าไปแล้ว (ตามภาพ)
2.การวิเคราะห์คุณภาพ(เนื้อ)ทุเรียน(ผลไม้) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทุเรียน(ผลไม้)เมืองจันท์ บนความแตกต่างระหว่างทุเรียน(ผลไม้)จันท์กับทุเรียน(ผลไม้)มาจากแหล่งอื่นของโลก โดยคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการไปล่วงหน้าไปแล้ว
3. Kit (เครื่องชั่งและอบน้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียน) ตรวจหาปริมาณ % แป้ง สำหรับชาวสวนคุณภาพ/มือตัดคุณภาพก่อนตัดทุเรียนลงจากต้น โดย (วิศวกรของกองทัพอากาศ)กำลังออกแบบสร้างทำเตาอบ (สุญญากาศ) สัปดาห์หน้าน่าจะได้ตัวแบบ (ตามภาพ)
4. ไม้รอกทุเรียนจากทุเรียนต้นสูง (มากๆ) และ/หรือรอกทุเรียน “นางพญา” (ทุเรียนลูกแรกของต้นของปี – ลงจากต้นแก่อายุ 70ปี – 1xx ปี – ประมูลราคา) ลงมาจากต้นมิให้ผลทุเรียนช้ำหรือเสียหาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนได้อย่างดี
5. เครื่องวัดความสุกของทุเรียน(ทางกายภาพ) วิศวกรรมเชื่อมโยงกับวิศวกรรมตรวจหาเนื้อแป้งในทุเรียนตามข้อ 1 สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่ชื่นชอบทุเรียนห่าม-สุก โดย (สวทช.-เครือข่ายนักประดิษฐ์คิดค้น/นักวิจัย ทำงานในรูปแบบจิตอาสา/ปฏิบัติงานนอกกรอบ-ไม่รอคำสั่ง) อยู่ในระหว่างทำแผนเก็บข้อมูล (รวบรวมเสียงเคาะ) เพื่อให้ตรงตามความห่าม สุก ห่ามของทุเรียนพันธุ์ต่างๆ
โดยที่ระดับความห่าม-สุก จะต้องสัมพันธ์กับน้ำหนักของผลทุเรียนที่หายไป หรือสีของเปลือกทุเรียนที่เปลี่ยนไปหรืออื่นๆ ข้อมูลจะถูก AI แปลงความถี่เป็นเปอร์เซ็นต์ของความห่าม-สุก ปรากฏอยู่บนแอพพลิเคชั่นอยู่ในโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์มือถือ : กล้อง-ไมโครโฟน)
6. เครื่องปอกทุเรียนห่าม-สุก ปัจจุบันมีผู้มีจิตอาสาลงมือดำเนินการแล้ว (บริษัทเครื่องชั่ง-ขอสงวนนาม) ขอเวลาทำการศึกษาข้อมูลทางกายภาพกับทำการคิดสรรสร้างต้นแบบทางวิศวกรรม
นวัตกรรมสำหรับใช้ในสวน-ในครัวสำหรับการขับเคลื่อนเมืองจันท์สู่ความเป็นมหานครผลไม้ ยังมีอีกมากมาย
“การป่าวประกาศใดๆที่ว่าจะให้เมืองจันท์เป็นเมืองมหานครผลไม้นั้น มิใช่เพียงแค่คำพูด(สวยหรู-วาทะกรรมทางการเมืองเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องราวของการขวนขวายเพียรพยายามสร้างเครือข่ายทางปัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมฉลาดใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน” พล.อ.อ.มานัต ระบุ
การสร้าง Smart Farming เพื่อขับเคลื่อนเมืองจันท์ในบริบทของมหานครผลไม้ให้เป็นเมืองฉลาด (Smart City) กำลังเดินหน้าไปด้วยดี
อยู่ที่ว่า สถาบันการศึกษาหลักของเมืองจันท์ในฐานะเป็นแหล่งปัญญาของเมืองจันท์จะยื่นมือเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่เท่านั้น
error: Content is protected !!